آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر تركمن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر تركمن عراق 39269060 پريفرم (PET) 834,703 37,558,180,960 Rls. 1,419,013 $
2 12 1393 بندر تركمن عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 416,854 21,562,354,140 Rls. 831,690 $
3 12 1393 بندر تركمن عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 171,304 5,881,357,558 Rls. 222,697 $
4 12 1393 بندر تركمن عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 74,864 2,584,654,845 Rls. 97,324 $
5 12 1393 بندر تركمن عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,336 2,304,160,683 Rls. 87,975 $
6 12 1393 بندر تركمن عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 318,057 1,085,669,067 Rls. 42,284 $
7 12 1393 بندر تركمن عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,880 395,826,522 Rls. 15,522 $
8 12 1393 بندر تركمن عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 23,239 354,322,944 Rls. 13,824 $
9 12 1393 بندر تركمن عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 23,000 185,472,000 Rls. 6,900 $
مجموع کل
71,911,998,719 ريال
مجموع کل
2,737,229 دلار
[1]