آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 69,958,838 401,036,696,918 Rls. 15,395,645 $
2 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 14,626,279 350,129,369,784 Rls. 13,163,657 $
3 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,694,841 343,494,347,400 Rls. 12,934,971 $
4 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 23,340,692 245,830,262,019 Rls. 9,302,118 $
5 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 27,186,974 229,365,719,740 Rls. 8,698,974 $
6 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 17,977,072 224,885,951,068 Rls. 8,289,946 $
7 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,046,981 212,302,109,829 Rls. 7,993,210 $
8 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,229,946 112,889,064,786 Rls. 4,304,810 $
9 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 6,808,125 75,300,462,060 Rls. 2,858,587 $
10 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 6,149,915 67,489,385,707 Rls. 2,584,773 $
11 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 13019030 سقز 86,764 56,425,362,400 Rls. 2,129,350 $
12 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 589,220 55,826,294,339 Rls. 2,062,268 $
13 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 58,709,345 43,765,633,839 Rls. 1,648,457 $
14 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 356,685 42,996,886,903 Rls. 1,605,083 $
15 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 419,939 42,219,850,336 Rls. 1,605,545 $
16 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 4,832,366 40,754,405,598 Rls. 1,539,398 $
17 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 30,791,733 39,153,780,126 Rls. 1,477,832 $
18 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 493,827 34,350,834,683 Rls. 1,340,949 $
19 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 51,372 27,798,950,567 Rls. 1,069,716 $
20 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,201,302 27,199,058,550 Rls. 1,018,402 $
21 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 582,848 23,859,684,726 Rls. 888,060 $
22 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 1,579,948 23,823,752,347 Rls. 862,233 $
23 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,404,861 23,168,081,401 Rls. 869,036 $
24 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 169,396 22,679,548,100 Rls. 846,980 $
25 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,696,235 22,535,637,768 Rls. 861,977 $
26 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,868,647 22,435,039,189 Rls. 859,257 $
27 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 83,508 21,461,521,653 Rls. 811,244 $
28 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,290,743 19,452,468,338 Rls. 734,271 $
29 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 49,141 18,649,509,220 Rls. 707,494 $
30 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 4,317,368 16,412,785,077 Rls. 621,407 $
31 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,016,232 16,407,408,398 Rls. 631,962 $
32 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,540,271 14,921,336,388 Rls. 569,694 $
33 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 76,424 14,597,068,731 Rls. 542,422 $
34 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 217,995 14,499,360,260 Rls. 544,986 $
35 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 45,025,000 14,363,239,860 Rls. 540,194 $
36 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 158,320 14,320,162,719 Rls. 554,118 $
37 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 593,312 13,898,183,734 Rls. 523,213 $
38 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 322,115 13,766,391,319 Rls. 517,737 $
39 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 161,534 12,758,162,794 Rls. 474,854 $
40 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 364,064 12,355,382,728 Rls. 453,828 $
41 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 4,811,453 12,315,615,068 Rls. 457,076 $
42 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 52,919 11,987,489,024 Rls. 452,111 $
43 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 63,223 10,580,613,070 Rls. 404,029 $
44 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 108,159 10,452,617,574 Rls. 395,870 $
45 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 57023900 کف پوش هاي مخمل باف, ا زسايرموا دنسجي,آماده نشده برا ي مصرف, که درجاي ديگرگفته نشده. 102,394 9,832,350,468 Rls. 358,376 $
46 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 917,975 9,577,478,822 Rls. 367,290 $
47 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 56,053 8,585,351,124 Rls. 326,742 $
48 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 181,766 7,922,219,968 Rls. 299,470 $
49 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 85,470 7,414,712,338 Rls. 274,769 $
50 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 84,968 7,253,017,084 Rls. 276,230 $
51 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 151,195 6,862,254,051 Rls. 252,528 $
52 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 145,164 6,797,330,733 Rls. 259,746 $
53 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 108,374 6,730,041,132 Rls. 252,525 $
54 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 143,450 6,673,503,915 Rls. 242,717 $
55 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 38,911 6,545,373,751 Rls. 248,696 $
56 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 65,000 6,488,980,614 Rls. 254,250 $
57 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 153,297 6,195,217,377 Rls. 233,797 $
58 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 162,836 6,115,723,005 Rls. 228,122 $
59 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 377,269 5,963,887,392 Rls. 226,256 $
60 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 71,862 5,793,925,728 Rls. 214,180 $
61 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 70,890 5,570,563,398 Rls. 209,222 $
62 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 111,800 5,145,313,165 Rls. 198,140 $
63 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 233,481 5,111,358,283 Rls. 191,152 $
64 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 54,994 5,086,615,136 Rls. 196,329 $
65 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 111,301 5,032,558,140 Rls. 196,240 $
66 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 53,480 4,293,517,140 Rls. 160,440 $
67 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 342,117 4,231,002,475 Rls. 160,968 $
68 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 289,500 3,846,837,750 Rls. 144,750 $
69 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 20,538 3,761,336,400 Rls. 141,728 $
70 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; کشتيهاي کارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياکنسروکردن محصولات صيادي 90,000 3,608,127,000 Rls. 138,000 $
71 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 511,867 3,455,674,128 Rls. 127,966 $
72 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 31,067 3,292,872,548 Rls. 124,268 $
73 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 194,297 3,253,155,031 Rls. 121,778 $
74 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 83,096 3,126,047,470 Rls. 116,586 $
75 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 39,250 3,095,281,166 Rls. 112,434 $
76 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,509 3,008,474,875 Rls. 109,289 $
77 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 202,312 2,902,098,754 Rls. 109,242 $
78 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 52,788 2,864,427,779 Rls. 107,688 $
79 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 26,880 2,852,991,680 Rls. 107,520 $
80 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 03057100 باله كوسه 3,500 2,703,855,000 Rls. 105,167 $
81 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 65,359 2,661,286,018 Rls. 102,583 $
82 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 224,158 2,573,065,127 Rls. 96,388 $
83 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 30,469 2,553,152,910 Rls. 93,916 $
84 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 38,473 2,235,681,624 Rls. 81,878 $
85 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27,536 2,234,193,536 Rls. 83,288 $
86 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 186,336 2,070,490,983 Rls. 77,406 $
87 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 25,828 2,040,207,699 Rls. 77,484 $
88 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 85,686 1,890,719,432 Rls. 72,283 $
89 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 1,395,617 1,888,029,333 Rls. 69,215 $
90 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 152,626 1,860,871,845 Rls. 69,054 $
91 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 10,111 1,838,004,395 Rls. 67,787 $
92 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 13,046 1,677,063,300 Rls. 65,230 $
93 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 12,500 1,669,562,500 Rls. 62,500 $
94 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 36,453 1,658,182,836 Rls. 61,922 $
95 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,976 1,627,703,991 Rls. 60,138 $
96 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 11,827 1,607,985,150 Rls. 59,135 $
97 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,076 1,559,399,994 Rls. 56,786 $
98 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,258 1,525,259,283 Rls. 57,330 $
99 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 48,796 1,461,913,668 Rls. 54,796 $
100 12 1393 بندر لنگه امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,922 1,432,617,840 Rls. 52,596 $
مجموع کل
3,303,974,352,422 ريال
مجموع کل
124,764,062 دلار