آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,244,434 20,172,092,458 Rls. 781,210 $
2 12 1393 بندر نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 84,595 6,290,835,060 Rls. 246,030 $
3 12 1393 بندر نوشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 346,083 5,612,906,210 Rls. 219,725 $
4 12 1393 بندر نوشهر عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 108,323 5,524,473,000 Rls. 216,274 $
5 12 1393 بندر نوشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 60,502 1,464,698,298 Rls. 57,339 $
6 12 1393 بندر نوشهر عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 48,000 342,778,632 Rls. 13,433 $
7 12 1393 بندر نوشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 197 17,481,308 Rls. 684 $
مجموع کل
39,425,264,966 ريال
مجموع کل
1,534,695 دلار
[1]