آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بيرجند افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,957,750 224,141,712,451 Rls. 8,679,389 $
2 12 1393 بيرجند افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 138,764,000 207,115,126,520 Rls. 7,752,020 $
3 12 1393 بيرجند افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 19,505,352 141,882,489,060 Rls. 5,338,104 $
4 12 1393 بيرجند افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 7,283,823 98,329,664,551 Rls. 3,641,904 $
5 12 1393 بيرجند افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,257,112 72,310,268,576 Rls. 2,783,699 $
6 12 1393 بيرجند افغانستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 9,760,839 62,580,233,742 Rls. 2,355,360 $
7 12 1393 بيرجند افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 741,455 39,421,162,948 Rls. 1,482,880 $
8 12 1393 بيرجند افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 317,250 23,744,819,761 Rls. 908,586 $
9 12 1393 بيرجند افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 264,246 20,683,913,178 Rls. 792,744 $
10 12 1393 بيرجند افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 104,906 18,483,338,515 Rls. 688,786 $
11 12 1393 بيرجند افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 233,904 18,110,000,000 Rls. 686,758 $
12 12 1393 بيرجند افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 797,630 14,815,733,416 Rls. 557,333 $
13 12 1393 بيرجند افغانستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 101,366 12,960,803,030 Rls. 506,830 $
14 12 1393 بيرجند افغانستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 105,576 8,126,664,084 Rls. 316,728 $
15 12 1393 بيرجند افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 374,961 7,574,495,431 Rls. 283,075 $
16 12 1393 بيرجند افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 26,252 5,977,620,014 Rls. 224,191 $
17 12 1393 بيرجند افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 75,969 5,901,954,120 Rls. 227,907 $
18 12 1393 بيرجند افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,030 4,652,000,710 Rls. 175,210 $
19 12 1393 بيرجند افغانستان 34011150 صابون رختشويي 191,954 4,611,628,759 Rls. 172,758 $
20 12 1393 بيرجند افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 47,309 3,621,340,671 Rls. 141,927 $
21 12 1393 بيرجند افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 82,097 2,998,310,206 Rls. 115,108 $
22 12 1393 بيرجند افغانستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 289 2,782,503,440 Rls. 108,944 $
23 12 1393 بيرجند افغانستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 15,736 2,556,124,368 Rls. 94,416 $
24 12 1393 بيرجند افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 31,307 2,384,745,532 Rls. 91,936 $
25 12 1393 بيرجند افغانستان 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 43,934 2,335,159,642 Rls. 87,868 $
26 12 1393 بيرجند افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 57,994 2,214,156,085 Rls. 81,917 $
27 12 1393 بيرجند افغانستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,288 2,175,779,760 Rls. 85,008 $
28 12 1393 بيرجند افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,524 1,889,867,840 Rls. 74,096 $
29 12 1393 بيرجند افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 48,450 1,886,125,992 Rls. 68,113 $
30 12 1393 بيرجند افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,292 1,806,074,901 Rls. 70,445 $
31 12 1393 بيرجند افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 23,332 1,786,157,928 Rls. 69,996 $
32 12 1393 بيرجند افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 73,112 1,669,466,310 Rls. 62,145 $
33 12 1393 بيرجند افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,385 1,668,572,147 Rls. 64,635 $
34 12 1393 بيرجند افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 46,494 1,602,985,077 Rls. 61,605 $
35 12 1393 بيرجند افغانستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 15,487 1,585,947,644 Rls. 61,948 $
36 12 1393 بيرجند افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 14,500 1,544,366,000 Rls. 58,000 $
37 12 1393 بيرجند افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,087 1,506,157,692 Rls. 56,433 $
38 12 1393 بيرجند افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 25,286 1,393,663,176 Rls. 50,572 $
39 12 1393 بيرجند افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,290 1,247,895,450 Rls. 48,870 $
40 12 1393 بيرجند افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 15,638 1,238,037,168 Rls. 46,913 $
41 12 1393 بيرجند افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,813 1,179,949,632 Rls. 43,584 $
42 12 1393 بيرجند افغانستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 688,687 1,169,012,872 Rls. 42,408 $
43 12 1393 بيرجند افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,105 1,133,146,510 Rls. 44,210 $
44 12 1393 بيرجند افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 22,176 1,128,492,288 Rls. 44,352 $
45 12 1393 بيرجند افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,655 1,028,334,740 Rls. 38,620 $
46 12 1393 بيرجند افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,470 887,684,070 Rls. 34,410 $
47 12 1393 بيرجند افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,060 718,665,894 Rls. 28,173 $
48 12 1393 بيرجند افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,913 692,088,873 Rls. 27,021 $
49 12 1393 بيرجند افغانستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 9,949 645,247,704 Rls. 24,768 $
50 12 1393 بيرجند افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,748 597,961,260 Rls. 21,745 $
51 12 1393 بيرجند افغانستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 5,550 591,119,400 Rls. 22,200 $
52 12 1393 بيرجند افغانستان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 22,140 570,136,320 Rls. 20,736 $
53 12 1393 بيرجند افغانستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 14,441 508,892,079 Rls. 18,773 $
54 12 1393 بيرجند افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,656 502,966,800 Rls. 18,900 $
55 12 1393 بيرجند افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 150 497,971,500 Rls. 19,500 $
56 12 1393 بيرجند افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 20,230 487,062,940 Rls. 18,935 $
57 12 1393 بيرجند افغانستان 70193910 پشم شيشه 7,316 466,724,220 Rls. 18,290 $
58 12 1393 بيرجند افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,626 278,118,400 Rls. 10,644 $
59 12 1393 بيرجند افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 9,828 225,547,500 Rls. 8,845 $
60 12 1393 بيرجند افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,395 214,181,635 Rls. 8,395 $
61 12 1393 بيرجند افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,696 150,883,882 Rls. 5,914 $
62 12 1393 بيرجند افغانستان 28289010 هيپوکلريت سديم 10,855 117,833,196 Rls. 4,342 $
63 12 1393 بيرجند افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 4,622 82,492,500 Rls. 3,235 $
64 12 1393 بيرجند افغانستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 46,050 82,162,583 Rls. 3,222 $
65 12 1393 بيرجند افغانستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 14,784 41,464,626 Rls. 1,626 $
66 12 1393 بيرجند افغانستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 2,523 32,207,895 Rls. 1,261 $
67 12 1393 بيرجند افغانستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 1,992 13,386,240 Rls. 498 $
مجموع کل
1,047,360,801,454 ريال
مجموع کل
39,709,764 دلار
[1]