آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بيرجند عراق 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 6,052,552 36,342,969,352 Rls. 1,365,140 $
2 12 1393 بيرجند عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,476,653 10,395,109,968 Rls. 393,519 $
3 12 1393 بيرجند عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 256,020 409,274,880 Rls. 14,720 $
مجموع کل
47,147,354,200 ريال
مجموع کل
1,773,379 دلار
[1]