آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بيرجند)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بيرجند پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,950,319 36,982,301,501 Rls. 1,341,813 $
2 12 1393 بيرجند پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,900,000 28,399,717,500 Rls. 1,039,500 $
3 12 1393 بيرجند پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 3,293,139 23,826,586,108 Rls. 892,102 $
4 12 1393 بيرجند پاکستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 1,744,751 10,247,750,044 Rls. 386,028 $
مجموع کل
99,456,355,153 ريال
مجموع کل
3,659,443 دلار
[1]