آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 53,889,456 576,699,270,700 Rls. 21,559,075 $
2 12 1393 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,032,026 87,798,276,453 Rls. 3,337,303 $
3 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,261,236 64,809,581,615 Rls. 2,522,471 $
4 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 758,929 41,091,830,488 Rls. 1,516,730 $
5 12 1393 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,761,204 37,048,762,860 Rls. 1,399,509 $
6 12 1393 بيله سوار آذربايجان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 662,047 25,574,941,293 Rls. 960,017 $
7 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 292,266 22,481,982,375 Rls. 848,372 $
8 12 1393 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 254,598 15,473,423,964 Rls. 575,541 $
9 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,823,428 15,185,773,665 Rls. 583,314 $
10 12 1393 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,454,538 13,261,415,460 Rls. 501,315 $
11 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 215,616 12,311,445,523 Rls. 470,784 $
12 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,064,446 10,964,522,196 Rls. 408,443 $
13 12 1393 بيله سوار آذربايجان 25221000 آهک زنده 3,126,372 9,834,251,183 Rls. 374,230 $
14 12 1393 بيله سوار آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 375,556 7,393,612,288 Rls. 281,665 $
15 12 1393 بيله سوار آذربايجان 32064910 --- گرانول مستربچ 364,213 7,232,193,085 Rls. 273,162 $
16 12 1393 بيله سوار آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 675,598 6,013,823,565 Rls. 230,548 $
17 12 1393 بيله سوار آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 135,150 5,516,887,584 Rls. 210,839 $
18 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 257,702 5,390,633,826 Rls. 211,304 $
19 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07031000 پيازوموسير 505,725 5,343,922,285 Rls. 199,069 $
20 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 135,616 3,995,415,241 Rls. 149,267 $
21 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 344,662 3,950,798,101 Rls. 144,668 $
22 12 1393 بيله سوار آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 927,420 3,502,207,711 Rls. 134,480 $
23 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 291,591 3,276,519,261 Rls. 122,464 $
24 12 1393 بيله سوار آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 155,922 3,213,766,576 Rls. 117,047 $
25 12 1393 بيله سوار آذربايجان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 58,983 3,089,491,684 Rls. 117,974 $
26 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 58,650 2,972,482,617 Rls. 111,411 $
27 12 1393 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 27,653 2,941,578,316 Rls. 110,612 $
28 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 138,291 2,927,128,658 Rls. 113,414 $
29 12 1393 بيله سوار آذربايجان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 128,645 2,881,064,063 Rls. 108,157 $
30 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 277,166 2,615,569,284 Rls. 102,541 $
31 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 259,229 2,211,432,704 Rls. 82,978 $
32 12 1393 بيله سوار آذربايجان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,876 1,921,364,976 Rls. 70,516 $
33 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 21,825 1,676,487,375 Rls. 65,475 $
34 12 1393 بيله سوار آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,213 1,605,313,200 Rls. 59,040 $
35 12 1393 بيله سوار آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 533,741 1,568,284,550 Rls. 58,721 $
36 12 1393 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 19,300 1,535,093,700 Rls. 57,900 $
37 12 1393 بيله سوار آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 6,731 1,433,250,024 Rls. 53,848 $
38 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 30,147 1,382,546,004 Rls. 54,264 $
39 12 1393 بيله سوار آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 17,050 1,304,964,450 Rls. 51,150 $
40 12 1393 بيله سوار آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 14,550 1,299,249,525 Rls. 50,925 $
41 12 1393 بيله سوار آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,751 1,160,048,781 Rls. 42,760 $
42 12 1393 بيله سوار آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 176,772 1,091,088,216 Rls. 42,218 $
43 12 1393 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 46,823 1,072,186,643 Rls. 39,330 $
44 12 1393 بيله سوار آذربايجان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 19,800 965,184,660 Rls. 35,660 $
45 12 1393 بيله سوار آذربايجان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 71,256 911,969,280 Rls. 34,560 $
46 12 1393 بيله سوار آذربايجان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 8,827 900,813,004 Rls. 35,308 $
47 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 59,141 899,046,878 Rls. 35,160 $
48 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 109,693 895,967,694 Rls. 35,099 $
49 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 53,230 895,602,633 Rls. 33,002 $
50 12 1393 بيله سوار آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 55,060 882,290,940 Rls. 33,036 $
51 12 1393 بيله سوار آذربايجان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 43,190 854,103,809 Rls. 32,392 $
52 12 1393 بيله سوار آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 12,951 751,839,348 Rls. 28,460 $
53 12 1393 بيله سوار آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 10,400 744,263,100 Rls. 27,720 $
54 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 9,472 725,119,488 Rls. 28,416 $
55 12 1393 بيله سوار آذربايجان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 9,000 710,982,000 Rls. 27,000 $
56 12 1393 بيله سوار آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,437,350 700,392,520 Rls. 25,863 $
57 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08081000 سيب , تازه 64,317 690,151,979 Rls. 27,013 $
58 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,647 679,377,748 Rls. 25,529 $
59 12 1393 بيله سوار آذربايجان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 21,019 602,560,849 Rls. 22,489 $
60 12 1393 بيله سوار آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 41,885 599,436,180 Rls. 22,128 $
61 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,660 562,285,800 Rls. 21,960 $
62 12 1393 بيله سوار آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,958 530,177,130 Rls. 20,706 $
63 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 24,390 500,785,036 Rls. 18,778 $
64 12 1393 بيله سوار آذربايجان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,450 483,881,475 Rls. 18,975 $
65 12 1393 بيله سوار آذربايجان 32062010 ---گرانول مستربچ (Master Bach) 23,300 445,629,975 Rls. 17,475 $
66 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 3,110 420,985,150 Rls. 15,550 $
67 12 1393 بيله سوار آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 528,129 390,455,527 Rls. 14,771 $
68 12 1393 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,118 378,192,966 Rls. 14,588 $
69 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08091000 زردآلو ,تازه 15,304 320,279,480 Rls. 12,548 $
70 12 1393 بيله سوار آذربايجان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 17,850 294,471,450 Rls. 10,710 $
71 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 16,103 265,343,574 Rls. 9,982 $
72 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 11,600 253,426,875 Rls. 9,750 $
73 12 1393 بيله سوار آذربايجان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 2,444 232,138,452 Rls. 8,554 $
74 12 1393 بيله سوار آذربايجان 61072900 پيراهن خواب وپيژاما,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, از ساير موا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 752 231,059,520 Rls. 9,024 $
75 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 11,449 191,081,945 Rls. 7,099 $
76 12 1393 بيله سوار آذربايجان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 4,464 185,299,356 Rls. 6,963 $
77 12 1393 بيله سوار آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 21,500 176,859,000 Rls. 6,450 $
78 12 1393 بيله سوار آذربايجان 25202000 ک گچ 228,822 164,925,419 Rls. 6,433 $
79 12 1393 بيله سوار آذربايجان 09062020 دا رچين به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 5,441 149,622,059 Rls. 5,442 $
80 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,386 147,620,088 Rls. 5,544 $
81 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08105000 کيوي, تازه 8,662 146,351,276 Rls. 5,370 $
82 12 1393 بيله سوار آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 17,550 140,643,945 Rls. 5,265 $
83 12 1393 بيله سوار آذربايجان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 727 135,789,787 Rls. 5,089 $
84 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 1,680 134,326,080 Rls. 5,040 $
85 12 1393 بيله سوار آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 5,034 125,502,507 Rls. 4,832 $
86 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 430 124,513,530 Rls. 4,843 $
87 12 1393 بيله سوار آذربايجان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,320 105,783,480 Rls. 3,960 $
88 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07129010 سير خشك شده 4,316 103,516,368 Rls. 3,884 $
89 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 5,450 93,957,033 Rls. 3,430 $
90 12 1393 بيله سوار آذربايجان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 2,308 86,903,124 Rls. 3,462 $
91 12 1393 بيله سوار آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,680 77,115,024 Rls. 3,024 $
92 12 1393 بيله سوار آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,260 57,995,028 Rls. 2,268 $
93 12 1393 بيله سوار آذربايجان 25301010 پرليت 5,179 52,810,622 Rls. 1,978 $
94 12 1393 بيله سوار آذربايجان 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,260 50,413,860 Rls. 1,890 $
95 12 1393 بيله سوار آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 1,522 34,910,869 Rls. 1,369 $
96 12 1393 بيله سوار آذربايجان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,073 22,248,041 Rls. 871 $
97 12 1393 بيله سوار آذربايجان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,455 18,904,787 Rls. 684 $
مجموع کل
1,045,299,189,816 ريال
مجموع کل
39,332,247 دلار
[1]