آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بيله سوار گرجستان 07031000 پيازوموسير 1,808,003 18,436,419,843 Rls. 723,195 $
2 12 1393 بيله سوار گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,009,749 10,306,158,813 Rls. 403,896 $
3 12 1393 بيله سوار گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,006,548 9,068,869,740 Rls. 355,940 $
4 12 1393 بيله سوار گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 66,720 3,821,620,823 Rls. 149,515 $
5 12 1393 بيله سوار گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 258,767 2,290,939,325 Rls. 89,785 $
6 12 1393 بيله سوار گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 22,668 1,734,986,052 Rls. 68,004 $
7 12 1393 بيله سوار گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 137,930 1,120,493,368 Rls. 44,033 $
8 12 1393 بيله سوار گرجستان 25221000 آهک زنده 327,020 1,001,735,923 Rls. 39,241 $
9 12 1393 بيله سوار گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 71,160 625,721,080 Rls. 24,520 $
10 12 1393 بيله سوار گرجستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,940 503,899,760 Rls. 19,760 $
11 12 1393 بيله سوار گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,640 476,957,628 Rls. 18,623 $
12 12 1393 بيله سوار گرجستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 155,257 432,218,997 Rls. 17,068 $
13 12 1393 بيله سوار گرجستان 32064910 --- گرانول مستربچ 22,319 428,032,969 Rls. 16,739 $
14 12 1393 بيله سوار گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 65,977 375,986,744 Rls. 14,744 $
15 12 1393 بيله سوار گرجستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,720 311,392,711 Rls. 12,211 $
16 12 1393 بيله سوار گرجستان 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,810 277,125,480 Rls. 10,860 $
17 12 1393 بيله سوار گرجستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 9,098 191,796,600 Rls. 7,460 $
18 12 1393 بيله سوار گرجستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 51,681 191,311,932 Rls. 7,492 $
19 12 1393 بيله سوار گرجستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 19,042 105,624,476 Rls. 4,148 $
20 12 1393 بيله سوار گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 209,083 96,046,083 Rls. 3,763 $
21 12 1393 بيله سوار گرجستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,220 93,125,040 Rls. 3,660 $
22 12 1393 بيله سوار گرجستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 9,972 80,100,482 Rls. 3,157 $
23 12 1393 بيله سوار گرجستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,687 35,267,883 Rls. 1,383 $
24 12 1393 بيله سوار گرجستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,880 31,486,652 Rls. 1,241 $
25 12 1393 بيله سوار گرجستان 08091000 زردآلو ,تازه 1,367 28,586,621 Rls. 1,121 $
26 12 1393 بيله سوار گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 3,053 24,961,373 Rls. 977 $
مجموع کل
52,090,866,398 ريال
مجموع کل
2,042,536 دلار
[1]