آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 187,825 9,828,961,292 Rls. 375,650 $
2 12 1393 تبريز آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 63,500 9,405,985,922 Rls. 352,604 $
3 12 1393 تبريز آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 220,000 8,358,750,000 Rls. 328,404 $
4 12 1393 تبريز آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 372,343 4,099,089,395 Rls. 156,380 $
5 12 1393 تبريز آلمان 08071100 هندوا نه , تازه 467,425 3,078,411,813 Rls. 120,788 $
6 12 1393 تبريز آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,558 2,293,487,875 Rls. 89,125 $
7 12 1393 تبريز آلمان 08109010 انار تازه 60,017 1,329,660,834 Rls. 49,784 $
8 12 1393 تبريز آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 17,174 913,028,648 Rls. 34,348 $
9 12 1393 تبريز آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 59,855 857,740,524 Rls. 31,708 $
10 12 1393 تبريز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,984 649,036,083 Rls. 24,069 $
11 12 1393 تبريز آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,814 569,900,991 Rls. 21,191 $
12 12 1393 تبريز آلمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 22,165 482,877,380 Rls. 18,840 $
13 12 1393 تبريز آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,763 438,924,028 Rls. 16,404 $
14 12 1393 تبريز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,711 401,263,926 Rls. 15,108 $
15 12 1393 تبريز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,637 385,635,871 Rls. 13,969 $
16 12 1393 تبريز آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,298 279,289,046 Rls. 10,315 $
17 12 1393 تبريز آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 137 249,600,948 Rls. 9,348 $
18 12 1393 تبريز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,667 214,821,971 Rls. 8,401 $
19 12 1393 تبريز آلمان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 40,069 211,554,185 Rls. 7,834 $
20 12 1393 تبريز آلمان 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,994 192,066,547 Rls. 6,994 $
21 12 1393 تبريز آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,895 186,157,680 Rls. 6,658 $
22 12 1393 تبريز آلمان 07132010 ---لپه 4,259 183,971,400 Rls. 6,814 $
23 12 1393 تبريز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,862 157,564,147 Rls. 6,048 $
24 12 1393 تبريز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,427 147,972,346 Rls. 5,503 $
25 12 1393 تبريز آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 24,000 129,950,400 Rls. 4,800 $
26 12 1393 تبريز آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 543 119,375,474 Rls. 4,546 $
27 12 1393 تبريز آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 1,150 118,359,000 Rls. 4,600 $
28 12 1393 تبريز آلمان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 976 117,428,513 Rls. 4,391 $
29 12 1393 تبريز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,613 86,272,918 Rls. 3,226 $
30 12 1393 تبريز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,245 79,602,523 Rls. 3,113 $
31 12 1393 تبريز آلمان 57021040 گليم دورو پشمي 103 74,095,275 Rls. 2,775 $
32 12 1393 تبريز آلمان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 922 72,477,127 Rls. 2,674 $
33 12 1393 تبريز آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,814 70,001,205 Rls. 2,533 $
34 12 1393 تبريز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 602 69,385,617 Rls. 2,709 $
35 12 1393 تبريز آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,075 55,370,900 Rls. 2,099 $
36 12 1393 تبريز آلمان 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 328 54,660,180 Rls. 1,968 $
37 12 1393 تبريز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,116 52,051,356 Rls. 1,953 $
38 12 1393 تبريز آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,037 50,877,655 Rls. 1,865 $
39 12 1393 تبريز آلمان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 1,388 49,077,572 Rls. 1,887 $
40 12 1393 تبريز آلمان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,601 37,603,069 Rls. 1,361 $
41 12 1393 تبريز آلمان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,040 34,065,920 Rls. 1,302 $
42 12 1393 تبريز آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 420 33,643,260 Rls. 1,260 $
43 12 1393 تبريز آلمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,135 26,661,985 Rls. 965 $
44 12 1393 تبريز آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 920 25,418,680 Rls. 920 $
45 12 1393 تبريز آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 202 24,376,380 Rls. 889 $
46 12 1393 تبريز آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 477 19,201,474 Rls. 718 $
47 12 1393 تبريز آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 485 16,790,760 Rls. 630 $
48 12 1393 تبريز آلمان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 600 16,243,800 Rls. 600 $
49 12 1393 تبريز آلمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 951 15,246,271 Rls. 571 $
50 12 1393 تبريز آلمان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 145 13,539,216 Rls. 508 $
51 12 1393 تبريز آلمان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 299 13,079,340 Rls. 477 $
52 12 1393 تبريز آلمان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 78 12,473,136 Rls. 468 $
53 12 1393 تبريز آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 49 11,775,141 Rls. 441 $
54 12 1393 تبريز آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 372 10,279,542 Rls. 402 $
55 12 1393 تبريز آلمان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 230 9,517,449 Rls. 359 $
56 12 1393 تبريز آلمان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 258 8,262,120 Rls. 310 $
57 12 1393 تبريز آلمان 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 110 8,108,400 Rls. 290 $
58 12 1393 تبريز آلمان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 257 6,095,280 Rls. 218 $
59 12 1393 تبريز آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 49 4,061,463 Rls. 147 $
60 12 1393 تبريز آلمان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 97 3,757,544 Rls. 136 $
61 12 1393 تبريز آلمان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 100 2,668,300 Rls. 100 $
62 12 1393 تبريز آلمان 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 76 2,351,440 Rls. 91 $
63 12 1393 تبريز آلمان 11031100 بلغور و زبره گندم 115 904,400 Rls. 35 $
64 12 1393 تبريز آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 29 614,123 Rls. 23 $
مجموع کل
46,471,477,060 ريال
مجموع کل
1,774,647 دلار
[1]