آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 7,329,455 87,053,620,020 Rls. 3,297,370 $
2 12 1393 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 444,978 35,153,113,361 Rls. 1,333,859 $
3 12 1393 تبريز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 136,896 34,720,023,896 Rls. 1,301,707 $
4 12 1393 تبريز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 2,877,922 29,933,717,953 Rls. 1,151,104 $
5 12 1393 تبريز ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,071,852 25,868,032,681 Rls. 963,521 $
6 12 1393 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 1,620,070 23,345,286,339 Rls. 882,178 $
7 12 1393 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 249,250 23,315,411,525 Rls. 871,928 $
8 12 1393 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 225,662 18,532,192,284 Rls. 714,730 $
9 12 1393 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 94,636 17,417,983,366 Rls. 662,452 $
10 12 1393 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 4,046,975 17,160,374,137 Rls. 649,190 $
11 12 1393 تبريز ارمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 323,665 11,273,332,034 Rls. 420,763 $
12 12 1393 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي, تازه 927,738 10,693,791,025 Rls. 398,962 $
13 12 1393 تبريز ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 32,217 10,155,430,110 Rls. 388,880 $
14 12 1393 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 111,310 8,737,850,352 Rls. 334,221 $
15 12 1393 تبريز ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 190,210 8,038,453,894 Rls. 301,328 $
16 12 1393 تبريز ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 99,343 7,810,136,754 Rls. 298,029 $
17 12 1393 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 124,210 6,672,667,704 Rls. 248,420 $
18 12 1393 تبريز ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 150,000 6,190,849,179 Rls. 232,756 $
19 12 1393 تبريز ارمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 155,870 6,178,226,505 Rls. 233,805 $
20 12 1393 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 71,694 5,705,455,476 Rls. 215,203 $
21 12 1393 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 23,753 5,479,974,636 Rls. 208,870 $
22 12 1393 تبريز ارمنستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 133,350 5,380,493,625 Rls. 199,897 $
23 12 1393 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 257,705 5,351,815,112 Rls. 199,239 $
24 12 1393 تبريز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 83,594 4,948,304,762 Rls. 193,517 $
25 12 1393 تبريز ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 122,125 4,836,722,162 Rls. 182,209 $
26 12 1393 تبريز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 438,749 4,712,132,334 Rls. 175,592 $
27 12 1393 تبريز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 527,262 4,672,780,912 Rls. 175,817 $
28 12 1393 تبريز ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 72,648 4,100,400,974 Rls. 152,194 $
29 12 1393 تبريز ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 220,984 3,960,312,034 Rls. 149,537 $
30 12 1393 تبريز ارمنستان 08109010 انار تازه 165,274 3,655,714,313 Rls. 135,518 $
31 12 1393 تبريز ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 42,557 3,432,937,549 Rls. 126,623 $
32 12 1393 تبريز ارمنستان 27101920 روغن صنعتي 141,014 3,385,436,201 Rls. 126,623 $
33 12 1393 تبريز ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 783,510 3,317,944,024 Rls. 126,459 $
34 12 1393 تبريز ارمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 217,716 3,316,648,701 Rls. 126,127 $
35 12 1393 تبريز ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,740 3,209,394,864 Rls. 119,904 $
36 12 1393 تبريز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 237,834 2,975,467,659 Rls. 109,346 $
37 12 1393 تبريز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 315,934 2,550,885,455 Rls. 99,845 $
38 12 1393 تبريز ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 63,692 2,532,487,309 Rls. 95,536 $
39 12 1393 تبريز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,195,893 2,498,086,809 Rls. 95,774 $
40 12 1393 تبريز ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 369,300 2,456,663,195 Rls. 92,570 $
41 12 1393 تبريز ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 57,000 2,332,137,829 Rls. 87,543 $
42 12 1393 تبريز ارمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 15,646 2,262,473,587 Rls. 86,053 $
43 12 1393 تبريز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 90,142 2,154,649,164 Rls. 78,994 $
44 12 1393 تبريز ارمنستان 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 2,910 2,113,879,829 Rls. 79,133 $
45 12 1393 تبريز ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 26,430 2,103,173,526 Rls. 79,290 $
46 12 1393 تبريز ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 45,000 1,925,496,000 Rls. 72,000 $
47 12 1393 تبريز ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 263,415 1,885,092,290 Rls. 71,114 $
48 12 1393 تبريز ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,725,463,826 Rls. 64,732 $
49 12 1393 تبريز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,740 1,603,828,200 Rls. 60,937 $
50 12 1393 تبريز ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,170 1,556,803,260 Rls. 61,020 $
51 12 1393 تبريز ارمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 19,600 1,505,674,500 Rls. 58,800 $
52 12 1393 تبريز ارمنستان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 10,550 1,400,565,250 Rls. 52,750 $
53 12 1393 تبريز ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,659 1,255,751,235 Rls. 48,023 $
54 12 1393 تبريز ارمنستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 53,363 1,223,994,054 Rls. 45,351 $
55 12 1393 تبريز ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 14,450 1,153,597,200 Rls. 43,350 $
56 12 1393 تبريز ارمنستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 14,000 1,115,142,000 Rls. 42,000 $
57 12 1393 تبريز ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 16,900 1,048,650,276 Rls. 39,119 $
58 12 1393 تبريز ارمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 14,393 1,006,898,448 Rls. 38,511 $
59 12 1393 تبريز ارمنستان 28011000 کلر 120,100 998,104,246 Rls. 37,833 $
60 12 1393 تبريز ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 49,350 948,660,257 Rls. 35,980 $
61 12 1393 تبريز ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,600 935,079,696 Rls. 35,522 $
62 12 1393 تبريز ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 43,710 895,919,607 Rls. 33,440 $
63 12 1393 تبريز ارمنستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 34,786 872,157,342 Rls. 34,231 $
64 12 1393 تبريز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 87,835 856,697,580 Rls. 32,090 $
65 12 1393 تبريز ارمنستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 3,170 854,644,800 Rls. 31,200 $
66 12 1393 تبريز ارمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 7,750 852,320,000 Rls. 32,000 $
67 12 1393 تبريز ارمنستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 10,000 838,800,000 Rls. 30,168 $
68 12 1393 تبريز ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 15,323 819,584,502 Rls. 30,646 $
69 12 1393 تبريز ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,171 798,732,702 Rls. 30,513 $
70 12 1393 تبريز ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 40,004 781,369,653 Rls. 30,003 $
71 12 1393 تبريز ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,115 768,849,000 Rls. 29,300 $
72 12 1393 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,816 750,953,448 Rls. 29,448 $
73 12 1393 تبريز ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 16,800 750,614,801 Rls. 28,723 $
74 12 1393 تبريز ارمنستان 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي کمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 7,860 714,345,840 Rls. 26,052 $
75 12 1393 تبريز ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 6,280 659,040,360 Rls. 25,120 $
76 12 1393 تبريز ارمنستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,750 524,168,250 Rls. 20,250 $
77 12 1393 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,580 523,090,505 Rls. 19,530 $
78 12 1393 تبريز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 6,580 496,591,100 Rls. 19,400 $
79 12 1393 تبريز ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 20,704 487,458,105 Rls. 18,633 $
80 12 1393 تبريز ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 34,630 487,102,719 Rls. 18,001 $
81 12 1393 تبريز ارمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 65,695 486,787,428 Rls. 18,491 $
82 12 1393 تبريز ارمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,374 481,729,304 Rls. 18,808 $
83 12 1393 تبريز ارمنستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 21,822 440,798,945 Rls. 16,367 $
84 12 1393 تبريز ارمنستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,500 419,152,298 Rls. 15,698 $
85 12 1393 تبريز ارمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 10,297 416,007,118 Rls. 15,446 $
86 12 1393 تبريز ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 5,050 402,498,450 Rls. 15,150 $
87 12 1393 تبريز ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 800 402,240,000 Rls. 15,000 $
88 12 1393 تبريز ارمنستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,250 394,861,000 Rls. 14,500 $
89 12 1393 تبريز ارمنستان 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 3,500 369,796,000 Rls. 14,000 $
90 12 1393 تبريز ارمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 71,313 368,530,080 Rls. 14,262 $
91 12 1393 تبريز ارمنستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,000 366,016,000 Rls. 14,000 $
92 12 1393 تبريز ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,385 359,762,940 Rls. 13,155 $
93 12 1393 تبريز ارمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 63,812 337,769,380 Rls. 12,620 $
94 12 1393 تبريز ارمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 66,000 333,247,068 Rls. 13,068 $
95 12 1393 تبريز ارمنستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 4,155 332,889,300 Rls. 12,465 $
96 12 1393 تبريز ارمنستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص کمتر از90.99 درصد به صورت كارنشده 5,350 324,727,440 Rls. 11,614 $
97 12 1393 تبريز ارمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,200 320,594,400 Rls. 12,600 $
98 12 1393 تبريز ارمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 8,143 315,400,391 Rls. 11,807 $
99 12 1393 تبريز ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,571 312,374,999 Rls. 11,699 $
100 12 1393 تبريز ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,884 309,349,376 Rls. 11,536 $
مجموع کل
524,212,638,127 ريال
مجموع کل
19,810,694 دلار