آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,396,820 224,663,323,150 Rls. 8,439,031 $
2 12 1393 تبريز اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,350,880 53,687,810,550 Rls. 2,026,105 $
3 12 1393 تبريز اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,000 23,360,122,800 Rls. 849,600 $
4 12 1393 تبريز اسپانيا 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 60,000 5,586,420,000 Rls. 210,000 $
5 12 1393 تبريز اسپانيا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,150 2,700,657,045 Rls. 105,705 $
6 12 1393 تبريز اسپانيا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,616 2,155,536,264 Rls. 83,448 $
7 12 1393 تبريز اسپانيا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 34,268 649,654,404 Rls. 24,673 $
8 12 1393 تبريز اسپانيا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 25,990 567,765,685 Rls. 22,118 $
9 12 1393 تبريز اسپانيا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,005 460,837,975 Rls. 18,005 $
مجموع کل
313,832,127,873 ريال
مجموع کل
11,778,685 دلار
[1]