آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 277,506 48,289,594,643 Rls. 1,803,675 $
2 12 1393 تبريز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 336,210 42,837,194,000 Rls. 1,600,000 $
3 12 1393 تبريز افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 718,577 41,662,410,237 Rls. 1,590,401 $
4 12 1393 تبريز افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,496,571 29,998,337,961 Rls. 1,101,770 $
5 12 1393 تبريز افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 347,533 27,231,610,233 Rls. 1,042,839 $
6 12 1393 تبريز افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 549,967 26,276,574,809 Rls. 998,710 $
7 12 1393 تبريز افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,175,866 22,038,812,618 Rls. 821,431 $
8 12 1393 تبريز افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 259,693 17,982,072,280 Rls. 674,525 $
9 12 1393 تبريز افغانستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 830,743 17,644,866,433 Rls. 672,460 $
10 12 1393 تبريز افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 205,977 10,563,821,234 Rls. 391,955 $
11 12 1393 تبريز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 70,131 9,313,675,615 Rls. 350,655 $
12 12 1393 تبريز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 79,315 6,548,927,637 Rls. 237,945 $
13 12 1393 تبريز افغانستان 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 20,410 6,325,059,780 Rls. 239,459 $
14 12 1393 تبريز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 255,672 4,528,858,467 Rls. 170,883 $
15 12 1393 تبريز افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 41,970 4,249,029,748 Rls. 159,490 $
16 12 1393 تبريز افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 70,557 3,889,169,198 Rls. 143,934 $
17 12 1393 تبريز افغانستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 31,390 3,481,251,000 Rls. 125,560 $
18 12 1393 تبريز افغانستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 19,785 3,100,387,804 Rls. 115,779 $
19 12 1393 تبريز افغانستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 22,202 2,845,087,050 Rls. 111,068 $
20 12 1393 تبريز افغانستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 11,860 1,642,272,600 Rls. 60,210 $
21 12 1393 تبريز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 72,000 1,381,266,000 Rls. 54,000 $
22 12 1393 تبريز افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 303,509 1,299,933,855 Rls. 49,521 $
23 12 1393 تبريز افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,166 1,022,812,756 Rls. 38,332 $
24 12 1393 تبريز افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 4,660 988,330,080 Rls. 37,280 $
25 12 1393 تبريز افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 146,000 961,222,734 Rls. 34,821 $
26 12 1393 تبريز افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,024 810,630,116 Rls. 30,423 $
27 12 1393 تبريز افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 13,050 745,438,365 Rls. 27,405 $
28 12 1393 تبريز افغانستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 22,000 425,486,600 Rls. 15,400 $
29 12 1393 تبريز افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,666 356,962,998 Rls. 13,998 $
30 12 1393 تبريز افغانستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,372 349,702,835 Rls. 13,381 $
31 12 1393 تبريز افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,450 285,960,150 Rls. 10,350 $
32 12 1393 تبريز افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 43,743 256,745,651 Rls. 9,559 $
33 12 1393 تبريز افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,080 205,632,000 Rls. 8,064 $
34 12 1393 تبريز افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 21,506 99,070,567 Rls. 3,871 $
35 12 1393 تبريز افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,668 95,066,805 Rls. 3,723 $
36 12 1393 تبريز افغانستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 785 92,163,082 Rls. 3,454 $
37 12 1393 تبريز افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 560 57,122,240 Rls. 2,240 $
38 12 1393 تبريز افغانستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 582 54,353,271 Rls. 2,037 $
39 12 1393 تبريز افغانستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 106 50,911,164 Rls. 1,908 $
40 12 1393 تبريز افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,283 43,920,218 Rls. 1,646 $
41 12 1393 تبريز افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 485 38,610,301 Rls. 1,447 $
42 12 1393 تبريز افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 600 33,154,800 Rls. 1,200 $
43 12 1393 تبريز افغانستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 193 25,749,095 Rls. 965 $
44 12 1393 تبريز افغانستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,180 13,345,920 Rls. 480 $
45 12 1393 تبريز افغانستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 23 5,523,381 Rls. 207 $
مجموع کل
340,148,128,329 ريال
مجموع کل
12,778,461 دلار
[1]