آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,059,350 98,610,416,100 Rls. 3,707,725 $
2 12 1393 تبريز الجزاير 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 234,750 9,469,906,125 Rls. 352,125 $
مجموع کل
108,080,322,225 ريال
مجموع کل
4,059,850 دلار
[1]