آمار کل " صادرات به" کشور (اوکراين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز اوکراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,655,100 107,573,682,150 Rls. 4,027,800 $
2 12 1393 تبريز اوکراين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 63,500 13,510,961,050 Rls. 528,950 $
3 12 1393 تبريز اوکراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 53,300 12,376,288,020 Rls. 463,320 $
4 12 1393 تبريز اوکراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 194,592 10,384,893,867 Rls. 387,331 $
5 12 1393 تبريز اوکراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 364,290 8,377,905,095 Rls. 312,346 $
6 12 1393 تبريز اوکراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 169,500 6,720,549,000 Rls. 254,250 $
7 12 1393 تبريز اوکراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 65,500 6,002,631,250 Rls. 228,505 $
8 12 1393 تبريز اوکراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 249,600 5,992,963,460 Rls. 224,600 $
9 12 1393 تبريز اوکراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,200 3,222,618,300 Rls. 118,800 $
10 12 1393 تبريز اوکراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,105 2,709,413,700 Rls. 101,850 $
11 12 1393 تبريز اوکراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 58,112 1,412,002,604 Rls. 52,620 $
12 12 1393 تبريز اوکراين 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,401,382,500 Rls. 52,500 $
13 12 1393 تبريز اوکراين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,550 669,221,025 Rls. 25,575 $
14 12 1393 تبريز اوکراين 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 20,564 223,180,080 Rls. 8,637 $
15 12 1393 تبريز اوکراين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 93,453,500 Rls. 3,500 $
16 12 1393 تبريز اوکراين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 640 24,244,508 Rls. 908 $
مجموع کل
180,695,390,109 ريال
مجموع کل
6,791,492 دلار
[1]