آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,843,541 17,431,711,511 Rls. 664,867 $
2 12 1393 تبريز ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,931,184,000 Rls. 396,000 $
3 12 1393 تبريز ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180,005 7,242,495,720 Rls. 270,007 $
4 12 1393 تبريز ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 2,606,905,200 Rls. 94,800 $
5 12 1393 تبريز ايتاليا 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 12,000 2,034,914,000 Rls. 76,400 $
6 12 1393 تبريز ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 33,028 1,087,980,879 Rls. 39,633 $
7 12 1393 تبريز ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 94,741 972,466,948 Rls. 37,912 $
8 12 1393 تبريز ايتاليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 71,963 756,936,826 Rls. 29,664 $
9 12 1393 تبريز ايتاليا 08109010 انار تازه 18,997 417,307,830 Rls. 15,577 $
10 12 1393 تبريز ايتاليا 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 64,900 346,041,704 Rls. 12,980 $
11 12 1393 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,185 309,032,707 Rls. 11,497 $
12 12 1393 تبريز ايتاليا 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 160 159,988,702 Rls. 6,242 $
13 12 1393 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 21,381 110,491,840 Rls. 4,276 $
14 12 1393 تبريز ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,000 55,608,000 Rls. 2,000 $
15 12 1393 تبريز ايتاليا 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 80 13,519,440 Rls. 528 $
16 12 1393 تبريز ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 49 3,922,401 Rls. 147 $
17 12 1393 تبريز ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 130 2,560,500 Rls. 100 $
مجموع کل
44,483,068,208 ريال
مجموع کل
1,662,629 دلار
[1]