آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 189,255 17,715,623,691 Rls. 662,020 $
2 12 1393 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 224,446 12,058,647,138 Rls. 448,767 $
3 12 1393 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 268,460 10,721,161,365 Rls. 402,530 $
4 12 1393 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 383,100 7,350,508,134 Rls. 275,679 $
5 12 1393 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 95,075 2,644,807,432 Rls. 98,238 $
6 12 1393 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 263,623 1,487,733,394 Rls. 57,995 $
7 12 1393 تبريز بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 33,000 1,303,620,000 Rls. 49,500 $
8 12 1393 تبريز بلغارستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 46,660 1,067,129,576 Rls. 39,661 $
9 12 1393 تبريز بلغارستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 18,395 1,064,676,267 Rls. 40,607 $
10 12 1393 تبريز بلغارستان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 6,276 1,014,189,048 Rls. 37,656 $
11 12 1393 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 177,870 942,877,688 Rls. 35,574 $
12 12 1393 تبريز بلغارستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 351,920 892,787,589 Rls. 33,431 $
13 12 1393 تبريز بلغارستان 08105000 کيوي, تازه 59,650 658,235,751 Rls. 25,053 $
14 12 1393 تبريز بلغارستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 3,750 639,048,000 Rls. 24,000 $
15 12 1393 تبريز بلغارستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,395 560,154,630 Rls. 20,370 $
16 12 1393 تبريز بلغارستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 6,000 459,324,000 Rls. 18,000 $
17 12 1393 تبريز بلغارستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 43,850 453,233,600 Rls. 17,540 $
18 12 1393 تبريز بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 19,380 443,894,140 Rls. 16,473 $
19 12 1393 تبريز بلغارستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,503 424,464,080 Rls. 15,760 $
20 12 1393 تبريز بلغارستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 4,800 384,170,400 Rls. 13,740 $
21 12 1393 تبريز بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 21,000 278,365,500 Rls. 10,500 $
22 12 1393 تبريز بلغارستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 6,305 260,030,544 Rls. 9,456 $
23 12 1393 تبريز بلغارستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 14,050 230,543,640 Rls. 8,430 $
24 12 1393 تبريز بلغارستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 500 215,517,866 Rls. 8,002 $
25 12 1393 تبريز بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 37,835 193,598,225 Rls. 7,567 $
26 12 1393 تبريز بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 679 54,862,521 Rls. 2,037 $
27 12 1393 تبريز بلغارستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 43,010 52,607,522 Rls. 2,063 $
28 12 1393 تبريز بلغارستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 713 12,060,468 Rls. 441 $
29 12 1393 تبريز بلغارستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 815 11,130,636 Rls. 407 $
30 12 1393 تبريز بلغارستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 689 8,669,316 Rls. 317 $
31 12 1393 تبريز بلغارستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 20 1,111,120 Rls. 43 $
مجموع کل
63,604,783,281 ريال
مجموع کل
2,381,856 دلار
[1]