آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,631,148 28,968,281,819 Rls. 1,082,352 $
2 12 1393 تبريز ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,327,629 26,272,502,206 Rls. 966,222 $
3 12 1393 تبريز ترکمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 191,129 16,915,299,453 Rls. 616,902 $
4 12 1393 تبريز ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,536,034 13,289,546,779 Rls. 506,748 $
5 12 1393 تبريز ترکمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 62,000 8,759,687,200 Rls. 341,110 $
6 12 1393 تبريز ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 154,086 7,902,345,289 Rls. 294,593 $
7 12 1393 تبريز ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 909,000 5,133,780,699 Rls. 197,319 $
8 12 1393 تبريز ترکمنستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 4,888,307,500 Rls. 190,100 $
9 12 1393 تبريز ترکمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 43,900 3,597,741,900 Rls. 131,700 $
10 12 1393 تبريز ترکمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 52,979 2,820,540,554 Rls. 105,958 $
11 12 1393 تبريز ترکمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 138,170 2,760,829,908 Rls. 99,482 $
12 12 1393 تبريز ترکمنستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 29,842 2,661,679,601 Rls. 95,196 $
13 12 1393 تبريز ترکمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 29,840 2,473,348,080 Rls. 89,520 $
14 12 1393 تبريز ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 314,473 1,673,117,025 Rls. 62,841 $
15 12 1393 تبريز ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 40,100 1,664,114,712 Rls. 62,556 $
16 12 1393 تبريز ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,048 1,456,385,040 Rls. 52,560 $
17 12 1393 تبريز ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 13,100 1,338,034,000 Rls. 52,400 $
18 12 1393 تبريز ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,411 1,332,967,803 Rls. 49,766 $
19 12 1393 تبريز ترکمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 11,873 1,240,410,508 Rls. 47,496 $
20 12 1393 تبريز ترکمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 30,605 1,240,121,542 Rls. 47,744 $
21 12 1393 تبريز ترکمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,884 998,175,784 Rls. 37,592 $
22 12 1393 تبريز ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10,951 918,305,577 Rls. 32,853 $
23 12 1393 تبريز ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,102 684,037,062 Rls. 24,894 $
24 12 1393 تبريز ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 36,520 602,671,956 Rls. 21,912 $
25 12 1393 تبريز ترکمنستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 10,560 562,981,890 Rls. 21,563 $
26 12 1393 تبريز ترکمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 19,980 512,107,380 Rls. 19,980 $
27 12 1393 تبريز ترکمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 11,240 485,849,606 Rls. 17,534 $
28 12 1393 تبريز ترکمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,313 466,080,862 Rls. 17,313 $
29 12 1393 تبريز ترکمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 42,030 396,234,804 Rls. 14,251 $
30 12 1393 تبريز ترکمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,040 387,193,672 Rls. 14,428 $
31 12 1393 تبريز ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 7,180 367,199,560 Rls. 14,360 $
32 12 1393 تبريز ترکمنستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,579 347,316,840 Rls. 12,632 $
33 12 1393 تبريز ترکمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 2,992 248,715,984 Rls. 8,976 $
34 12 1393 تبريز ترکمنستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 9,712 222,201,170 Rls. 8,255 $
35 12 1393 تبريز ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 21,156 197,768,382 Rls. 7,158 $
36 12 1393 تبريز ترکمنستان 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 2,800 161,188,720 Rls. 6,160 $
37 12 1393 تبريز ترکمنستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,220 85,454,460 Rls. 3,108 $
38 12 1393 تبريز ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,090 47,226,805 Rls. 1,700 $
39 12 1393 تبريز ترکمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 715 40,276,665 Rls. 1,573 $
40 12 1393 تبريز ترکمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 3,445 27,891,116 Rls. 1,034 $
41 12 1393 تبريز ترکمنستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 605 20,404,665 Rls. 789 $
42 12 1393 تبريز ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 210 17,321,850 Rls. 630 $
43 12 1393 تبريز ترکمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,975 5,169,060 Rls. 188 $
مجموع کل
144,190,815,488 ريال
مجموع کل
5,381,449 دلار
[1]