آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 775,050 72,354,361,100 Rls. 2,712,042 $
2 12 1393 تبريز تونس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,000 21,540,798,900 Rls. 788,100 $
3 12 1393 تبريز تونس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,000 8,378,386,500 Rls. 313,500 $
4 12 1393 تبريز تونس 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 18,040 2,968,473,000 Rls. 111,000 $
5 12 1393 تبريز تونس 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 844,704,000 Rls. 31,500 $
مجموع کل
106,086,723,500 ريال
مجموع کل
3,956,142 دلار
[1]