آمار کل " صادرات به" کشور (جماهيرعربي ليبي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز جماهيرعربي ليبي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 313,000 28,968,311,750 Rls. 1,095,500 $
2 12 1393 تبريز جماهيرعربي ليبي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 5,269,481,250 Rls. 206,250 $
3 12 1393 تبريز جماهيرعربي ليبي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 2,835,352,000 Rls. 104,000 $
4 12 1393 تبريز جماهيرعربي ليبي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,000 1,816,533,900 Rls. 71,100 $
مجموع کل
38,889,678,900 ريال
مجموع کل
1,476,850 دلار
[1]