آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 184,058 79,486,757,357 Rls. 2,924,785 $
2 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 107,000 9,838,370,500 Rls. 374,500 $
3 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,700 5,156,944,650 Rls. 193,050 $
4 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 13,560 3,622,514,400 Rls. 135,600 $
5 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 20,917 2,748,751,945 Rls. 102,695 $
6 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,950 2,392,149,150 Rls. 89,550 $
7 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,173 2,309,231,594 Rls. 90,346 $
8 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,086 2,260,845,600 Rls. 80,860 $
9 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 4,814 1,931,310,920 Rls. 70,840 $
10 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 7,405 1,647,108,960 Rls. 59,240 $
11 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 6,800 1,453,273,600 Rls. 54,400 $
12 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,404 985,086,720 Rls. 35,232 $
13 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي, تازه 70,083 820,601,534 Rls. 29,435 $
14 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,600 461,128,896 Rls. 16,992 $
15 12 1393 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 1,202 334,204,080 Rls. 12,020 $
مجموع کل
115,448,279,906 ريال
مجموع کل
4,269,545 دلار
[1]