آمار کل " صادرات به" کشور (دانمارک) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز دانمارک 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,331,761 70,838,390,002 Rls. 2,663,522 $
2 12 1393 تبريز دانمارک 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,821 485,976,721 Rls. 17,746 $
3 12 1393 تبريز دانمارک 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,990 159,249,750 Rls. 5,970 $
4 12 1393 تبريز دانمارک 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 600 7,918,560 Rls. 288 $
5 12 1393 تبريز دانمارک 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 262 5,653,928 Rls. 220 $
مجموع کل
71,497,188,961 ريال
مجموع کل
2,687,746 دلار
[1]