آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 843,020 33,762,210,270 Rls. 1,263,876 $
2 12 1393 تبريز روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 866,444 23,408,121,256 Rls. 875,231 $
3 12 1393 تبريز روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 243,600 22,946,118,300 Rls. 856,100 $
4 12 1393 تبريز روماني 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 46,000 9,293,773,300 Rls. 363,400 $
5 12 1393 تبريز روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 80,501 3,330,643,485 Rls. 120,751 $
6 12 1393 تبريز روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 64,624 2,553,209,972 Rls. 96,935 $
7 12 1393 تبريز روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 63,000 2,480,404,500 Rls. 94,500 $
8 12 1393 تبريز روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,320 2,175,823,598 Rls. 81,459 $
9 12 1393 تبريز روماني 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,945 1,990,006,095 Rls. 75,892 $
10 12 1393 تبريز روماني 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 267,660 1,769,729,516 Rls. 67,065 $
11 12 1393 تبريز روماني 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,146 1,437,047,136 Rls. 55,344 $
12 12 1393 تبريز روماني 08071100 هندوا نه , تازه 122,900 978,426,484 Rls. 38,103 $
13 12 1393 تبريز روماني 08105000 کيوي, تازه 85,665 918,977,571 Rls. 35,979 $
14 12 1393 تبريز روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,000 807,516,600 Rls. 30,800 $
15 12 1393 تبريز روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 16,286 623,257,077 Rls. 24,429 $
16 12 1393 تبريز روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,142 556,989,160 Rls. 20,930 $
17 12 1393 تبريز روماني 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,240 411,999,952 Rls. 16,112 $
18 12 1393 تبريز روماني 08109020 زرشك تازه 6,802 381,461,102 Rls. 13,735 $
19 12 1393 تبريز روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,570 229,803,575 Rls. 8,723 $
20 12 1393 تبريز روماني 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 8,360 190,042,490 Rls. 7,106 $
21 12 1393 تبريز روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,370 175,009,832 Rls. 6,728 $
22 12 1393 تبريز روماني 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 158 120,931,620 Rls. 4,740 $
23 12 1393 تبريز روماني 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,000 113,368,750 Rls. 4,250 $
24 12 1393 تبريز روماني 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 2,040 83,564,960 Rls. 3,040 $
25 12 1393 تبريز روماني 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 180 80,736,166 Rls. 3,166 $
26 12 1393 تبريز روماني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 295 22,579,005 Rls. 885 $
27 12 1393 تبريز روماني 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 0 10,868,328 Rls. 414 $
28 12 1393 تبريز روماني 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 65 10,757,460 Rls. 420 $
29 12 1393 تبريز روماني 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 40 8,009,700 Rls. 300 $
30 12 1393 تبريز روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 75 6,027,750 Rls. 225 $
31 12 1393 تبريز روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80 3,337,375 Rls. 125 $
مجموع کل
110,880,752,385 ريال
مجموع کل
4,170,763 دلار
[1]