آمار کل " صادرات به" کشور (ساحل عاج) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,564,910 123,851,186,342 Rls. 4,629,885 $
2 12 1393 تبريز ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 40,236 6,688,776,023 Rls. 250,190 $
3 12 1393 تبريز ساحل عاج 19053200 ويفل ها و ويفرها 40,817 1,942,602,083 Rls. 73,505 $
4 12 1393 تبريز ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,298 934,232,495 Rls. 34,851 $
5 12 1393 تبريز ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,400 122,400,000 Rls. 4,800 $
مجموع کل
133,539,196,943 ريال
مجموع کل
4,993,231 دلار
[1]