آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 645,447 34,115,432,344 Rls. 1,275,424 $
2 12 1393 تبريز سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,481 4,408,065,947 Rls. 165,704 $
3 12 1393 تبريز سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,972 2,126,755,606 Rls. 77,823 $
4 12 1393 تبريز سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,954 842,785,372 Rls. 31,164 $
5 12 1393 تبريز سومالي 20098910 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,980 429,625,179 Rls. 16,083 $
مجموع کل
41,922,664,448 ريال
مجموع کل
1,566,198 دلار
[1]