آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز قزاقستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 753,050 58,310,542,650 Rls. 2,259,150 $
2 12 1393 تبريز قزاقستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 451,867 36,560,744,751 Rls. 1,355,601 $
3 12 1393 تبريز قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 41,720 8,737,188,178 Rls. 341,110 $
4 12 1393 تبريز قزاقستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 52,415 4,196,401,635 Rls. 157,245 $
5 12 1393 تبريز قزاقستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 309,766 1,801,975,366 Rls. 67,244 $
6 12 1393 تبريز قزاقستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,300 1,478,476,500 Rls. 57,900 $
7 12 1393 تبريز قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 131,391 685,991,638 Rls. 26,278 $
8 12 1393 تبريز قزاقستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 51,570 278,669,347 Rls. 10,314 $
9 12 1393 تبريز قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 520 41,625,480 Rls. 1,560 $
مجموع کل
112,091,615,545 ريال
مجموع کل
4,276,402 دلار
[1]