آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 459,000 42,794,906,000 Rls. 1,605,755 $
2 12 1393 تبريز لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 9,108,071,000 Rls. 337,000 $
3 12 1393 تبريز لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,000 9,086,764,500 Rls. 346,500 $
4 12 1393 تبريز لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 172,306 8,778,821,693 Rls. 340,479 $
5 12 1393 تبريز لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 124,090 4,354,136,280 Rls. 161,317 $
6 12 1393 تبريز لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 6,197 3,195,309,534 Rls. 117,743 $
7 12 1393 تبريز لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 28,780 2,976,430,600 Rls. 115,120 $
8 12 1393 تبريز لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 17,486 2,347,335,520 Rls. 87,430 $
9 12 1393 تبريز لبنان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,785 1,567,522,850 Rls. 58,925 $
10 12 1393 تبريز لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,000 1,023,800,000 Rls. 40,000 $
11 12 1393 تبريز لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,250 809,415,090 Rls. 30,375 $
12 12 1393 تبريز لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,778 599,060,568 Rls. 23,476 $
13 12 1393 تبريز لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,375 449,579,790 Rls. 16,830 $
14 12 1393 تبريز لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,665 421,038,255 Rls. 15,195 $
15 12 1393 تبريز لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,977 380,088,475 Rls. 14,885 $
16 12 1393 تبريز لبنان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,820 281,554,612 Rls. 10,438 $
17 12 1393 تبريز لبنان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 3,000 229,815,000 Rls. 9,000 $
18 12 1393 تبريز لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,329 220,526,556 Rls. 8,642 $
19 12 1393 تبريز لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,404 80,203,074 Rls. 3,143 $
20 12 1393 تبريز لبنان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 100 4,091,360 Rls. 160 $
مجموع کل
88,708,470,757 ريال
مجموع کل
3,342,413 دلار
[1]