آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 614,500 24,596,850,000 Rls. 921,798 $
2 12 1393 تبريز لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,000 13,890,599,100 Rls. 499,800 $
3 12 1393 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 360,500 12,474,491,850 Rls. 467,050 $
4 12 1393 تبريز لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,665,730,000 Rls. 210,000 $
5 12 1393 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 119,000 4,126,413,200 Rls. 154,700 $
6 12 1393 تبريز لهستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,427,660,000 Rls. 90,000 $
7 12 1393 تبريز لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,406,624,000 Rls. 88,000 $
8 12 1393 تبريز لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 40,675 363,927,360 Rls. 13,016 $
9 12 1393 تبريز لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,170 186,664,170 Rls. 7,315 $
10 12 1393 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,859 103,955,280 Rls. 3,718 $
مجموع کل
66,242,914,960 ريال
مجموع کل
2,455,397 دلار
[1]