آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,804,000 168,979,209,000 Rls. 6,313,255 $
2 12 1393 تبريز مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,573,530,000 Rls. 396,000 $
3 12 1393 تبريز مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 603,310 8,856,304,000 Rls. 336,051 $
4 12 1393 تبريز مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 8,501,784,000 Rls. 313,600 $
5 12 1393 تبريز مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 205,000 8,391,472,500 Rls. 307,500 $
6 12 1393 تبريز مصر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 6,000 1,379,646,000 Rls. 54,000 $
مجموع کل
206,681,945,500 ريال
مجموع کل
7,720,406 دلار
[1]