آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,440,920 57,365,153,940 Rls. 2,161,252 $
2 12 1393 تبريز هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 520,000 46,830,490,000 Rls. 1,820,000 $
3 12 1393 تبريز هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 167,108 8,969,153,188 Rls. 334,216 $
4 12 1393 تبريز هلند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 12 3,731,179,426 Rls. 135,322 $
5 12 1393 تبريز هلند 08109010 انار تازه 58,346 1,281,667,049 Rls. 47,841 $
6 12 1393 تبريز هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 18,517 1,026,329,276 Rls. 37,034 $
7 12 1393 تبريز هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,628 904,186,962 Rls. 33,179 $
8 12 1393 تبريز هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,263 885,530,806 Rls. 32,607 $
9 12 1393 تبريز هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 828,870,000 Rls. 30,000 $
10 12 1393 تبريز هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 12,990 825,604,679 Rls. 29,875 $
11 12 1393 تبريز هلند 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 16,310 784,876,073 Rls. 29,357 $
12 12 1393 تبريز هلند 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,311 722,876,196 Rls. 25,999 $
13 12 1393 تبريز هلند 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 19,434 421,812,665 Rls. 16,519 $
14 12 1393 تبريز هلند 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 4,560 372,386,280 Rls. 13,680 $
15 12 1393 تبريز هلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,758 358,184,393 Rls. 13,153 $
16 12 1393 تبريز هلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 3,372 278,179,884 Rls. 10,116 $
17 12 1393 تبريز هلند 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 2,919 227,717,750 Rls. 8,465 $
18 12 1393 تبريز هلند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,026 220,345,133 Rls. 8,037 $
19 12 1393 تبريز هلند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 811 185,521,784 Rls. 6,962 $
20 12 1393 تبريز هلند 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 16,456 182,012,042 Rls. 6,911 $
21 12 1393 تبريز هلند 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 4,200 172,729,920 Rls. 6,300 $
22 12 1393 تبريز هلند 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 982 160,069,548 Rls. 5,892 $
23 12 1393 تبريز هلند 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,905 150,399,132 Rls. 5,620 $
24 12 1393 تبريز هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,125 141,505,570 Rls. 5,305 $
25 12 1393 تبريز هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,400 138,892,320 Rls. 5,040 $
26 12 1393 تبريز هلند 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 679 138,706,120 Rls. 5,432 $
27 12 1393 تبريز هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,139 110,671,959 Rls. 4,143 $
28 12 1393 تبريز هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,125 96,618,348 Rls. 3,506 $
29 12 1393 تبريز هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,890 95,119,920 Rls. 3,402 $
30 12 1393 تبريز هلند 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,261 74,476,924 Rls. 2,837 $
31 12 1393 تبريز هلند 07132010 ---لپه 1,386 61,281,122 Rls. 2,218 $
32 12 1393 تبريز هلند 08109020 زرشك تازه 1,010 56,097,960 Rls. 2,040 $
33 12 1393 تبريز هلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 354 55,928,134 Rls. 2,101 $
34 12 1393 تبريز هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 582 54,997,940 Rls. 2,095 $
35 12 1393 تبريز هلند 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 2,300 51,534,168 Rls. 1,932 $
36 12 1393 تبريز هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 615 48,026,175 Rls. 1,860 $
37 12 1393 تبريز هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 345 43,053,832 Rls. 1,604 $
38 12 1393 تبريز هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 335 39,317,476 Rls. 1,474 $
39 12 1393 تبريز هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 194 36,223,292 Rls. 1,358 $
40 12 1393 تبريز هلند 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 175 36,009,900 Rls. 1,350 $
41 12 1393 تبريز هلند 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 78 32,762,496 Rls. 1,248 $
42 12 1393 تبريز هلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 390 32,713,200 Rls. 1,170 $
43 12 1393 تبريز هلند 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,027 29,688,162 Rls. 1,113 $
44 12 1393 تبريز هلند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 75 24,006,600 Rls. 900 $
45 12 1393 تبريز هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 324 21,661,830 Rls. 810 $
46 12 1393 تبريز هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 175 20,555,675 Rls. 805 $
47 12 1393 تبريز هلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 116 18,271,392 Rls. 696 $
48 12 1393 تبريز هلند 08132000 آلو ,خشک کرده 437 16,537,880 Rls. 620 $
49 12 1393 تبريز هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 60 16,534,800 Rls. 600 $
50 12 1393 تبريز هلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 50 16,499,400 Rls. 600 $
51 12 1393 تبريز هلند 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 599 14,913,060 Rls. 543 $
52 12 1393 تبريز هلند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 97 14,217,242 Rls. 533 $
53 12 1393 تبريز هلند 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 97 12,732,220 Rls. 485 $
54 12 1393 تبريز هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 405 11,160,990 Rls. 405 $
55 12 1393 تبريز هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 288 10,624,800 Rls. 380 $
56 12 1393 تبريز هلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 300 6,615,504 Rls. 252 $
57 12 1393 تبريز هلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 135 6,295,064 Rls. 236 $
58 12 1393 تبريز هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68 5,672,016 Rls. 204 $
59 12 1393 تبريز هلند 07031000 پيازوموسير 81 2,640,726 Rls. 99 $
60 12 1393 تبريز هلند 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 100 2,053,898 Rls. 77 $
61 12 1393 تبريز هلند 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 49 693,524 Rls. 26 $
62 12 1393 تبريز هلند 11029010 آردبرنج 19 506,806 Rls. 19 $
63 12 1393 تبريز هلند 25131000 سنگ پا (pumicestone) 30 331,548 Rls. 12 $
مجموع کل
128,481,426,119 ريال
مجموع کل
4,877,867 دلار
[1]