آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,360,759 83,986,385,103 Rls. 3,138,606 $
2 12 1393 تبريز يمن 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 83,921 15,166,692,744 Rls. 545,486 $
3 12 1393 تبريز يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 240,770 15,032,789,184 Rls. 550,794 $
4 12 1393 تبريز يمن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,046 1,621,494,288 Rls. 63,634 $
5 12 1393 تبريز يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,026 534,295,176 Rls. 19,475 $
مجموع کل
116,341,656,496 ريال
مجموع کل
4,317,994 دلار
[1]