آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,975,240 52,875,619,220 Rls. 1,975,272 $
2 12 1393 تبريز چين 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 697,500 33,723,721,872 Rls. 1,276,737 $
3 12 1393 تبريز چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 130,561 7,013,827,392 Rls. 261,122 $
4 12 1393 تبريز چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 71,242 3,727,185,596 Rls. 141,402 $
5 12 1393 تبريز چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,428 1,536,213,018 Rls. 56,755 $
6 12 1393 تبريز چين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,942 1,374,624,396 Rls. 51,658 $
7 12 1393 تبريز چين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,360 364,499,520 Rls. 13,454 $
8 12 1393 تبريز چين 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 3 315,315,167 Rls. 12,359 $
9 12 1393 تبريز چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 178 102,289,075 Rls. 3,995 $
10 12 1393 تبريز چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,050 57,636,840 Rls. 2,102 $
11 12 1393 تبريز چين 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 40 8,276,690 Rls. 310 $
مجموع کل
101,099,208,786 ريال
مجموع کل
3,795,167 دلار
[1]