آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز گرجستان 27132000 قيرنفت 53,799,458 636,021,718,315 Rls. 24,264,260 $
2 12 1393 تبريز گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 10,275,663 53,262,633,770 Rls. 2,008,830 $
3 12 1393 تبريز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,666,983 30,976,042,398 Rls. 1,168,522 $
4 12 1393 تبريز گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 235,793 19,403,811,213 Rls. 725,655 $
5 12 1393 تبريز گرجستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 2,929,930 18,986,208,619 Rls. 723,608 $
6 12 1393 تبريز گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 99,860 15,892,452,660 Rls. 592,420 $
7 12 1393 تبريز گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,350 14,819,791,875 Rls. 561,225 $
8 12 1393 تبريز گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 184,304 14,399,656,792 Rls. 552,935 $
9 12 1393 تبريز گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 103,110 13,573,795,096 Rls. 515,660 $
10 12 1393 تبريز گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 9,773,817 12,206,041,284 Rls. 469,059 $
11 12 1393 تبريز گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 298,666 11,928,692,256 Rls. 447,994 $
12 12 1393 تبريز گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 220,096 10,774,013,549 Rls. 403,578 $
13 12 1393 تبريز گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 99,717 10,648,636,200 Rls. 400,760 $
14 12 1393 تبريز گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 126,829 10,207,005,294 Rls. 380,487 $
15 12 1393 تبريز گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 997,987 9,214,938,313 Rls. 353,727 $
16 12 1393 تبريز گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 201,840 8,060,755,154 Rls. 303,972 $
17 12 1393 تبريز گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 62,820 7,068,533,713 Rls. 263,849 $
18 12 1393 تبريز گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 119,553 6,432,399,880 Rls. 238,745 $
19 12 1393 تبريز گرجستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 158,000 6,180,006,000 Rls. 237,000 $
20 12 1393 تبريز گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 156,050 6,176,924,072 Rls. 234,081 $
21 12 1393 تبريز گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 553,581 5,451,261,935 Rls. 208,811 $
22 12 1393 تبريز گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 47,834 3,956,428,928 Rls. 150,498 $
23 12 1393 تبريز گرجستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 111,346 3,015,234,720 Rls. 111,346 $
24 12 1393 تبريز گرجستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 11,087 2,827,295,870 Rls. 110,870 $
25 12 1393 تبريز گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 220,660 2,775,931,393 Rls. 102,802 $
26 12 1393 تبريز گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 53,496 2,491,670,122 Rls. 94,981 $
27 12 1393 تبريز گرجستان 28011000 کلر 290,300 2,426,200,607 Rls. 91,451 $
28 12 1393 تبريز گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 452,910 2,404,285,795 Rls. 90,582 $
29 12 1393 تبريز گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 45,654 2,358,474,263 Rls. 89,955 $
30 12 1393 تبريز گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,860 2,243,423,088 Rls. 83,896 $
31 12 1393 تبريز گرجستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 30,523 2,238,514,270 Rls. 84,247 $
32 12 1393 تبريز گرجستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 42,233 2,205,017,794 Rls. 84,466 $
33 12 1393 تبريز گرجستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,739 2,105,926,912 Rls. 78,956 $
34 12 1393 تبريز گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 279,500 2,090,488,325 Rls. 79,137 $
35 12 1393 تبريز گرجستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,612 2,081,854,237 Rls. 77,779 $
36 12 1393 تبريز گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,699 1,993,569,324 Rls. 74,097 $
37 12 1393 تبريز گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 28,180 1,963,295,572 Rls. 75,686 $
38 12 1393 تبريز گرجستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,113 1,923,430,230 Rls. 73,017 $
39 12 1393 تبريز گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 19,670 1,909,685,554 Rls. 74,746 $
40 12 1393 تبريز گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 22,762 1,821,318,090 Rls. 68,286 $
41 12 1393 تبريز گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 128,174 1,813,298,009 Rls. 70,496 $
42 12 1393 تبريز گرجستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 22,610 1,808,661,330 Rls. 67,830 $
43 12 1393 تبريز گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 2,454,354 1,800,905,917 Rls. 66,247 $
44 12 1393 تبريز گرجستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 300,517 1,792,984,117 Rls. 67,907 $
45 12 1393 تبريز گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 21,512 1,777,418,730 Rls. 64,554 $
46 12 1393 تبريز گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 283,642 1,776,065,848 Rls. 67,801 $
47 12 1393 تبريز گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 23,053 1,770,747,942 Rls. 69,167 $
48 12 1393 تبريز گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,672 1,662,132,372 Rls. 62,195 $
49 12 1393 تبريز گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 33,875 1,634,853,763 Rls. 60,799 $
50 12 1393 تبريز گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 20,886 1,620,566,250 Rls. 62,658 $
51 12 1393 تبريز گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 30,513 1,532,326,574 Rls. 58,151 $
52 12 1393 تبريز گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 359,981 1,504,592,393 Rls. 57,602 $
53 12 1393 تبريز گرجستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,980 1,475,166,345 Rls. 54,880 $
54 12 1393 تبريز گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,415 1,417,053,635 Rls. 54,765 $
55 12 1393 تبريز گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 37,542 1,416,064,335 Rls. 54,435 $
56 12 1393 تبريز گرجستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,527 1,378,322,256 Rls. 52,581 $
57 12 1393 تبريز گرجستان 07129010 سير خشك شده 46,219 1,353,192,676 Rls. 52,211 $
58 12 1393 تبريز گرجستان 32064910 --- گرانول مستربچ 66,240 1,268,242,680 Rls. 49,680 $
59 12 1393 تبريز گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 47,360 1,264,093,470 Rls. 47,360 $
60 12 1393 تبريز گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 22,770 1,237,874,730 Rls. 47,558 $
61 12 1393 تبريز گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 24,777 1,236,920,204 Rls. 46,688 $
62 12 1393 تبريز گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 218,089 1,208,976,584 Rls. 46,051 $
63 12 1393 تبريز گرجستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 15,700 1,202,645,700 Rls. 47,100 $
64 12 1393 تبريز گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 8,677 1,196,642,575 Rls. 43,385 $
65 12 1393 تبريز گرجستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,350 1,153,372,675 Rls. 43,225 $
66 12 1393 تبريز گرجستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 40,535 1,042,967,555 Rls. 40,535 $
67 12 1393 تبريز گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,007 1,031,893,932 Rls. 38,972 $
68 12 1393 تبريز گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 1,019,680,412 Rls. 36,781 $
69 12 1393 تبريز گرجستان 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,311 1,018,331,160 Rls. 36,421 $
70 12 1393 تبريز گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,286 982,653,624 Rls. 37,143 $
71 12 1393 تبريز گرجستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 24,579 976,464,207 Rls. 38,097 $
72 12 1393 تبريز گرجستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 60,810 953,538,791 Rls. 35,268 $
73 12 1393 تبريز گرجستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 20,710 936,397,846 Rls. 36,254 $
74 12 1393 تبريز گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 4,015 856,182,656 Rls. 32,120 $
75 12 1393 تبريز گرجستان 52111900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, غير مذکور درجاي ديگر,باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع بيش از 200 گرم 4,034 855,562,992 Rls. 32,272 $
76 12 1393 تبريز گرجستان 40151910 دستكش خانگي 2,842 801,606,960 Rls. 30,096 $
77 12 1393 تبريز گرجستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 6,490 747,108,316 Rls. 27,907 $
78 12 1393 تبريز گرجستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 160,336 731,857,938 Rls. 28,566 $
79 12 1393 تبريز گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 45,240 614,554,487 Rls. 23,977 $
80 12 1393 تبريز گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 66,200 589,335,616 Rls. 21,184 $
81 12 1393 تبريز گرجستان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 184,498 571,188,204 Rls. 22,140 $
82 12 1393 تبريز گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,260 555,986,368 Rls. 21,040 $
83 12 1393 تبريز گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 6,690 551,904,930 Rls. 20,070 $
84 12 1393 تبريز گرجستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 4,390 527,851,915 Rls. 19,753 $
85 12 1393 تبريز گرجستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 18,960 527,163,840 Rls. 18,960 $
86 12 1393 تبريز گرجستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,400 502,406,400 Rls. 19,200 $
87 12 1393 تبريز گرجستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 6,410 496,435,230 Rls. 19,230 $
88 12 1393 تبريز گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 6,202 492,795,318 Rls. 18,606 $
89 12 1393 تبريز گرجستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 7,120 490,532,400 Rls. 17,800 $
90 12 1393 تبريز گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 4,270 470,690,640 Rls. 17,080 $
91 12 1393 تبريز گرجستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 6,904 469,796,706 Rls. 17,259 $
92 12 1393 تبريز گرجستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,748 446,892,873 Rls. 17,157 $
93 12 1393 تبريز گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,607 446,082,523 Rls. 17,095 $
94 12 1393 تبريز گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,507 445,199,604 Rls. 16,521 $
95 12 1393 تبريز گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,028 440,168,514 Rls. 16,597 $
96 12 1393 تبريز گرجستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 5,413 424,617,468 Rls. 16,239 $
97 12 1393 تبريز گرجستان 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 3,000 422,317,500 Rls. 16,500 $
98 12 1393 تبريز گرجستان 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 1,426 420,409,592 Rls. 15,379 $
99 12 1393 تبريز گرجستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 2,459 407,160,048 Rls. 15,128 $
100 12 1393 تبريز گرجستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,738 406,734,440 Rls. 15,880 $
مجموع کل
1,026,494,955,597 ريال
مجموع کل
39,020,529 دلار