آمار کل " صادرات به" کشور ((جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 182,405 9,442,446,344 Rls. 356,809 $
2 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 30,000 6,292,378,500 Rls. 246,100 $
3 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,150 6,262,953,200 Rls. 235,025 $
4 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 249,395 4,747,713,104 Rls. 179,564 $
5 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 4,042,378,000 Rls. 150,400 $
6 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 53,800 2,161,333,500 Rls. 80,700 $
7 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 64,788 1,459,434,138 Rls. 55,069 $
8 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101920 روغن صنعتي 62,825 1,140,898,580 Rls. 44,920 $
9 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 767,130,000 Rls. 30,000 $
10 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 120,368 524,065,604 Rls. 19,258 $
11 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 3,600 296,989,200 Rls. 10,800 $
12 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 280,486,500 Rls. 10,500 $
13 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,069 171,183,060 Rls. 6,243 $
14 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,045 154,576,695 Rls. 6,045 $
15 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,702 46,696,260 Rls. 1,703 $
16 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,870 30,765,240 Rls. 1,122 $
17 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,690 23,169,900 Rls. 845 $
18 12 1393 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,160 19,714,980 Rls. 719 $
مجموع کل
37,864,312,805 ريال
مجموع کل
1,435,822 دلار
[1]