آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 جلفا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,041,800 84,012,483,088 Rls. 3,147,081 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 602,750 47,590,263,000 Rls. 1,807,779 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 440,738 34,632,770,655 Rls. 1,319,716 $
4 12 1393 جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 428,017 33,962,097,916 Rls. 1,283,125 $
5 12 1393 جلفا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,277,948 33,794,217,978 Rls. 1,277,948 $
6 12 1393 جلفا آذربايجان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 347,580 26,628,924,270 Rls. 1,042,740 $
7 12 1393 جلفا آذربايجان 08081000 سيب , تازه 1,210,419 26,313,782,552 Rls. 969,386 $
8 12 1393 جلفا آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,798,130 24,658,654,310 Rls. 910,395 $
9 12 1393 جلفا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 229,538 24,057,857,380 Rls. 906,116 $
10 12 1393 جلفا آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 248,205 22,916,652,553 Rls. 868,724 $
11 12 1393 جلفا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,291,517 13,082,295,817 Rls. 491,295 $
12 12 1393 جلفا آذربايجان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 812,160 10,492,696,915 Rls. 406,080 $
13 12 1393 جلفا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 261,200 10,312,160,071 Rls. 387,471 $
14 12 1393 جلفا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 845,820 9,245,281,736 Rls. 338,328 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 110,959 8,922,882,930 Rls. 332,763 $
16 12 1393 جلفا آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 95,289 8,694,149,898 Rls. 330,697 $
17 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 185,420 8,198,505,306 Rls. 315,198 $
18 12 1393 جلفا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 111,250 7,464,600,875 Rls. 279,069 $
19 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 170,803 6,989,611,423 Rls. 268,451 $
20 12 1393 جلفا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 168,080 6,748,745,563 Rls. 262,203 $
21 12 1393 جلفا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 48,184 6,435,854,801 Rls. 241,117 $
22 12 1393 جلفا آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 2,056,243 6,204,291,964 Rls. 238,804 $
23 12 1393 جلفا آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 28,511 5,905,140,038 Rls. 219,534 $
24 12 1393 جلفا آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 732,264 5,729,972,041 Rls. 215,861 $
25 12 1393 جلفا آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 74,577 5,710,782,641 Rls. 216,276 $
26 12 1393 جلفا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 790,411 5,514,038,493 Rls. 214,120 $
27 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 67,180 5,343,477,480 Rls. 201,540 $
28 12 1393 جلفا آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 150,300 5,259,058,610 Rls. 195,390 $
29 12 1393 جلفا آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 112,931 4,791,738,086 Rls. 179,965 $
30 12 1393 جلفا آذربايجان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 213,490 4,514,125,485 Rls. 168,843 $
31 12 1393 جلفا آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 41,059 4,388,568,720 Rls. 164,436 $
32 12 1393 جلفا آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 120,160 4,318,805,578 Rls. 158,727 $
33 12 1393 جلفا آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 96,361 4,037,124,345 Rls. 151,124 $
34 12 1393 جلفا آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 98,000 3,924,606,000 Rls. 147,033 $
35 12 1393 جلفا آذربايجان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 46,300 3,827,806,200 Rls. 138,900 $
36 12 1393 جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 47,359 3,776,424,171 Rls. 142,077 $
37 12 1393 جلفا آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 144,233 3,346,091,111 Rls. 124,995 $
38 12 1393 جلفا آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,460 3,133,181,224 Rls. 113,176 $
39 12 1393 جلفا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 37,584 3,077,285,628 Rls. 114,454 $
40 12 1393 جلفا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 46,220 2,870,757,587 Rls. 106,854 $
41 12 1393 جلفا آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,300 2,813,916,160 Rls. 104,060 $
42 12 1393 جلفا آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 24,713 2,761,652,090 Rls. 101,202 $
43 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 52,740 2,529,120,340 Rls. 94,872 $
44 12 1393 جلفا آذربايجان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 1,357,465 2,475,842,686 Rls. 94,987 $
45 12 1393 جلفا آذربايجان 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 26,000 2,423,057,000 Rls. 91,000 $
46 12 1393 جلفا آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 10,061 2,396,789,120 Rls. 90,484 $
47 12 1393 جلفا آذربايجان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 60,681 2,228,500,185 Rls. 83,608 $
48 12 1393 جلفا آذربايجان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 13,450 2,190,036,600 Rls. 80,700 $
49 12 1393 جلفا آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 27,656 2,164,910,568 Rls. 82,968 $
50 12 1393 جلفا آذربايجان 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 28,010 2,138,794,440 Rls. 84,030 $
51 12 1393 جلفا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 50,167 2,018,087,718 Rls. 75,426 $
52 12 1393 جلفا آذربايجان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 18,070 1,938,971,161 Rls. 72,646 $
53 12 1393 جلفا آذربايجان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 295,458 1,825,351,280 Rls. 68,340 $
54 12 1393 جلفا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,686 1,788,244,072 Rls. 67,372 $
55 12 1393 جلفا آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,362 1,690,579,648 Rls. 63,766 $
56 12 1393 جلفا آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 25,607 1,683,659,760 Rls. 64,344 $
57 12 1393 جلفا آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 13,001 1,629,247,258 Rls. 61,626 $
58 12 1393 جلفا آذربايجان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 37,350 1,602,663,840 Rls. 59,760 $
59 12 1393 جلفا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 57,256 1,589,034,248 Rls. 59,667 $
60 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,500 1,569,049,500 Rls. 61,500 $
61 12 1393 جلفا آذربايجان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 13,125 1,550,629,682 Rls. 59,063 $
62 12 1393 جلفا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,370 1,513,672,200 Rls. 58,110 $
63 12 1393 جلفا آذربايجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 36,350 1,474,246,807 Rls. 56,705 $
64 12 1393 جلفا آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,431 1,426,118,967 Rls. 55,299 $
65 12 1393 جلفا آذربايجان 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 425,116 1,357,916,757 Rls. 51,002 $
66 12 1393 جلفا آذربايجان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 8,876 1,354,486,384 Rls. 50,032 $
67 12 1393 جلفا آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 15,680 1,276,999,190 Rls. 46,040 $
68 12 1393 جلفا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 352,055 1,276,642,306 Rls. 48,900 $
69 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 23,830 1,274,571,380 Rls. 47,660 $
70 12 1393 جلفا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 277,480 1,194,950,560 Rls. 46,420 $
71 12 1393 جلفا آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,068 1,167,926,574 Rls. 45,204 $
72 12 1393 جلفا آذربايجان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 29,400 1,146,591,150 Rls. 44,100 $
73 12 1393 جلفا آذربايجان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 13,661 1,133,427,637 Rls. 42,683 $
74 12 1393 جلفا آذربايجان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 10,680 1,061,876,840 Rls. 40,810 $
75 12 1393 جلفا آذربايجان 28044000 ا کسيژن 3,990 1,026,686,040 Rls. 39,042 $
76 12 1393 جلفا آذربايجان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 47,600 1,012,227,240 Rls. 38,080 $
77 12 1393 جلفا آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 34,500 931,187,769 Rls. 35,293 $
78 12 1393 جلفا آذربايجان 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 9,800 909,274,450 Rls. 34,300 $
79 12 1393 جلفا آذربايجان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,300 907,767,000 Rls. 33,900 $
80 12 1393 جلفا آذربايجان 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 8,398 864,553,204 Rls. 31,892 $
81 12 1393 جلفا آذربايجان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,156 852,422,642 Rls. 32,153 $
82 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27101920 روغن صنعتي 60,000 844,635,000 Rls. 33,000 $
83 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 31,150 830,353,064 Rls. 30,527 $
84 12 1393 جلفا آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,388 797,967,478 Rls. 31,789 $
85 12 1393 جلفا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 67,410 794,272,223 Rls. 29,766 $
86 12 1393 جلفا آذربايجان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 13,380 760,388,800 Rls. 29,260 $
87 12 1393 جلفا آذربايجان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 45,360 715,040,928 Rls. 27,216 $
88 12 1393 جلفا آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,040 654,611,400 Rls. 24,120 $
89 12 1393 جلفا آذربايجان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 10,248 643,893,346 Rls. 24,813 $
90 12 1393 جلفا آذربايجان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,800 620,480,584 Rls. 23,500 $
91 12 1393 جلفا آذربايجان 21069040 ژل کيک 15,130 600,423,423 Rls. 22,695 $
92 12 1393 جلفا آذربايجان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,765 582,298,592 Rls. 21,980 $
93 12 1393 جلفا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,050 572,640,715 Rls. 21,520 $
94 12 1393 جلفا آذربايجان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 2,070 561,473,761 Rls. 21,071 $
95 12 1393 جلفا آذربايجان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,504 534,338,190 Rls. 20,066 $
96 12 1393 جلفا آذربايجان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 25,300 531,340,480 Rls. 20,240 $
97 12 1393 جلفا آذربايجان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 87,368 526,094,264 Rls. 20,001 $
98 12 1393 جلفا آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,672 525,481,110 Rls. 19,782 $
99 12 1393 جلفا آذربايجان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 8,525 520,689,008 Rls. 20,275 $
100 12 1393 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 16,700 492,533,908 Rls. 18,916 $
مجموع کل
619,108,403,165 ريال
مجموع کل
23,357,371 دلار