آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 جلفا افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,488,299 58,988,715,520 Rls. 2,360,916 $
2 12 1393 جلفا افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,607,485 42,027,991,348 Rls. 1,603,006 $
3 12 1393 جلفا افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 703,400 17,982,619,000 Rls. 703,400 $
4 12 1393 جلفا افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 663,570 17,400,943,836 Rls. 655,163 $
5 12 1393 جلفا افغانستان 27101210 بنزين 646,700 14,882,521,410 Rls. 582,030 $
6 12 1393 جلفا افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,200 1,191,374,784 Rls. 43,248 $
7 12 1393 جلفا افغانستان 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 23,650 361,845,000 Rls. 14,190 $
8 12 1393 جلفا افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,000 306,216,000 Rls. 12,000 $
مجموع کل
153,142,226,898 ريال
مجموع کل
5,973,953 دلار
[1]