آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 46,437,613 545,463,716,046 Rls. 20,891,425 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 966,950 159,947,613,300 Rls. 5,859,923 $
3 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,763,880 115,602,283,075 Rls. 4,408,516 $
4 12 1393 جلفا ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,233,764 90,032,556,004 Rls. 3,398,917 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 552,386 57,786,733,860 Rls. 2,209,180 $
6 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 337,500 32,167,203,600 Rls. 1,194,900 $
7 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 139,350 29,006,275,500 Rls. 1,045,125 $
8 12 1393 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 156,314 24,291,470,916 Rls. 908,330 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 142,158 14,500,116,000 Rls. 568,632 $
10 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 9,188,564,000 Rls. 351,851 $
11 12 1393 جلفا ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 96,090 4,054,714,354 Rls. 149,892 $
12 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 89,800 3,954,377,394 Rls. 145,453 $
13 12 1393 جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 342,680 3,932,253,000 Rls. 154,206 $
14 12 1393 جلفا ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 23,500 3,442,573,750 Rls. 129,250 $
15 12 1393 جلفا ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 24,675 2,163,201,000 Rls. 84,600 $
16 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,000 1,760,397,000 Rls. 69,000 $
17 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 28,550 1,718,887,175 Rls. 65,665 $
18 12 1393 جلفا ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 20,130 1,595,141,460 Rls. 60,390 $
19 12 1393 جلفا ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 24,850 1,068,313,428 Rls. 38,766 $
20 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 23,460 960,770,696 Rls. 36,598 $
21 12 1393 جلفا ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,850 935,572,275 Rls. 35,073 $
22 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 9,400 722,286,600 Rls. 28,190 $
23 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 16,890 693,279,180 Rls. 25,020 $
24 12 1393 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,200 629,793,000 Rls. 24,650 $
25 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 4,067 585,953,025 Rls. 22,979 $
26 12 1393 منطقه ازاد جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 13,725 35,166,649 Rls. 1,373 $
27 12 1393 جلفا ترکيه 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 1,000 9,958,650 Rls. 390 $
مجموع کل
1,106,249,170,937 ريال
مجموع کل
41,908,294 دلار
[1]