آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 جلفا عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,828,625 43,045,408,313 Rls. 1,616,318 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 91,250 17,076,033,000 Rls. 633,000 $
3 12 1393 جلفا عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 503,570 13,107,561,457 Rls. 493,753 $
4 12 1393 جلفا عراق 27101210 بنزين 530,783 13,100,505,700 Rls. 513,850 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 150,350 9,165,726,665 Rls. 345,706 $
6 12 1393 جلفا عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 176,300 4,125,578,670 Rls. 158,670 $
7 12 1393 منطقه ازاد جلفا عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,455,144,000 Rls. 132,000 $
8 12 1393 جلفا عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 100,250 2,003,463,065 Rls. 72,185 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,760 1,484,244,240 Rls. 56,280 $
10 12 1393 جلفا عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,900 839,209,945 Rls. 32,765 $
11 12 1393 جلفا عراق 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 49,980 799,686,204 Rls. 29,988 $
12 12 1393 جلفا عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,800 735,981,000 Rls. 28,800 $
13 12 1393 منطقه ازاد جلفا عراق 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 7,300 578,875,200 Rls. 21,900 $
14 12 1393 جلفا عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,750 529,408,560 Rls. 19,920 $
15 12 1393 جلفا عراق 27101910 روغن موتور 16,000 529,235,200 Rls. 20,800 $
16 12 1393 جلفا عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,000 477,198,000 Rls. 18,000 $
17 12 1393 جلفا عراق 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 335,860,800 Rls. 13,200 $
18 12 1393 جلفا عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,470 159,571,440 Rls. 5,880 $
19 12 1393 جلفا عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 800 88,185,600 Rls. 3,200 $
20 12 1393 جلفا عراق 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 250 19,151,250 Rls. 750 $
مجموع کل
111,656,028,309 ريال
مجموع کل
4,216,964 دلار
[1]