آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 5,587,570 64,842,283,192 Rls. 2,509,825 $
2 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 753,221 59,612,934,804 Rls. 2,259,366 $
3 12 1393 جلفا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,085,177 47,928,156,435 Rls. 1,802,624 $
4 12 1393 جلفا گرجستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 207,379 7,263,617,760 Rls. 269,593 $
5 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 92,400 3,253,374,432 Rls. 121,968 $
6 12 1393 جلفا گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 111,000 2,983,362,428 Rls. 113,552 $
7 12 1393 جلفا گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 145,379 2,878,132,600 Rls. 112,810 $
8 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,556,875,200 Rls. 96,623 $
9 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 17,600 1,791,096,000 Rls. 67,840 $
10 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 57,709 1,747,010,830 Rls. 65,441 $
11 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,420 1,555,600,260 Rls. 58,260 $
12 12 1393 جلفا گرجستان 27101910 روغن موتور 43,500 1,110,965,072 Rls. 43,064 $
13 12 1393 جلفا گرجستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 9,300 903,853,515 Rls. 33,945 $
14 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,400 800,710,200 Rls. 30,600 $
15 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,208 731,777,646 Rls. 27,129 $
16 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,767 672,897,465 Rls. 24,418 $
17 12 1393 جلفا گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,697 636,588,342 Rls. 24,926 $
18 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 14,525 631,946,872 Rls. 23,428 $
19 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,840 497,848,440 Rls. 19,267 $
20 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27101920 روغن صنعتي 22,890 417,545,758 Rls. 16,366 $
21 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,000 385,650,000 Rls. 14,925 $
22 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 336,613,200 Rls. 13,200 $
23 12 1393 جلفا گرجستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 59,000 309,792,768 Rls. 11,648 $
24 12 1393 جلفا گرجستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 19,000 304,186,200 Rls. 11,400 $
25 12 1393 جلفا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,490 230,525,350 Rls. 8,642 $
26 12 1393 جلفا گرجستان 70193910 پشم شيشه 2,800 187,201,000 Rls. 7,000 $
27 12 1393 جلفا گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 72,250 154,376,532 Rls. 5,864 $
28 12 1393 جلفا گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 21,000 124,836,324 Rls. 4,668 $
29 12 1393 جلفا گرجستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 6,480 99,994,920 Rls. 3,930 $
30 12 1393 جلفا گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,092 87,511,788 Rls. 3,276 $
31 12 1393 جلفا گرجستان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 2,353 85,237,400 Rls. 3,350 $
32 12 1393 جلفا گرجستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 987 75,339,684 Rls. 2,961 $
33 12 1393 جلفا گرجستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 2,271 72,874,675 Rls. 2,725 $
34 12 1393 جلفا گرجستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,600 66,460,992 Rls. 2,496 $
35 12 1393 جلفا گرجستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 31,009 58,153,736 Rls. 2,174 $
36 12 1393 منطقه ازاد جلفا گرجستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 500 38,565,000 Rls. 1,492 $
37 12 1393 جلفا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 21,900 28,901,449 Rls. 1,051 $
38 12 1393 جلفا گرجستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 200 18,395,280 Rls. 720 $
39 12 1393 جلفا گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 40 3,203,880 Rls. 120 $
40 12 1393 جلفا گرجستان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 20 533,980 Rls. 20 $
مجموع کل
205,484,931,409 ريال
مجموع کل
7,822,705 دلار
[1]