آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 44,520 55,512,210,600 Rls. 2,003,400 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,416 21,563,921,081 Rls. 803,279 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 90051000 دوربين دوچشمي 1,000 6,746,400,000 Rls. 250,000 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,190 2,771,959,532 Rls. 104,052 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 500 1,516,458,186 Rls. 59,427 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,139 1,463,415,662 Rls. 54,863 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,250 1,155,633,450 Rls. 42,401 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 3,895 829,327,920 Rls. 31,160 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 2,422 575,346,164 Rls. 22,092 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,670 355,843,600 Rls. 13,360 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 130 195,962,592 Rls. 7,048 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 03044900 فيله تازه يا سرد شده ساير ماهي ها به استثناي ماهي آزاد اقيانوس آرام ، اطلس ، دانوب و قزل آلا و ماهي هاي پهن و... 467 193,541,145 Rls. 7,005 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آذربايجان 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 35 188,531,000 Rls. 7,000 $
مجموع کل
93,068,550,932 ريال
مجموع کل
3,405,087 دلار
[1]