آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 99,985 258,202,463,148 Rls. 9,694,114 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 5,110 61,708,688,000 Rls. 2,264,000 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 37,500 27,321,280,000 Rls. 1,049,951 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 501 21,517,764,810 Rls. 794,070 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,440 16,118,884,000 Rls. 632,000 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 26,450 10,771,807,120 Rls. 395,231 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,430 10,083,632,500 Rls. 387,711 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,074 7,609,900,245 Rls. 283,114 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 2,400 6,561,610,000 Rls. 242,373 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,843 4,780,489,585 Rls. 175,085 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 16043100 خاويار 215 4,130,361,306 Rls. 157,324 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,236 4,027,245,692 Rls. 150,717 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 622 3,839,973,480 Rls. 142,630 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 8,022 3,754,664,836 Rls. 141,997 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,500 3,176,358,000 Rls. 118,000 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 24,949 3,155,319,114 Rls. 117,769 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 25 3,086,620,000 Rls. 115,000 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 36,982 2,597,246,468 Rls. 100,578 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,193 2,129,189,498 Rls. 81,720 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,653 1,777,608,000 Rls. 66,325 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 641 1,775,341,760 Rls. 64,959 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 17,586 1,430,979,821 Rls. 54,350 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 1,425,960,000 Rls. 51,000 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,490 1,371,451,472 Rls. 50,969 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,562 1,258,862,864 Rls. 45,636 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,940 1,127,023,500 Rls. 41,500 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 44 875,550,000 Rls. 34,288 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 7,620 874,995,030 Rls. 34,290 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,060 848,076,000 Rls. 31,000 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,352 713,319,313 Rls. 27,075 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05051000 پر از انواعي كه براي انباشتن به كار ميکرود؛ كرك 410 590,821,920 Rls. 23,074 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,687 488,361,364 Rls. 18,748 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 12 480,982,680 Rls. 18,708 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 810 449,852,130 Rls. 16,605 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,400 441,033,600 Rls. 16,697 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 755 440,952,600 Rls. 15,859 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 5,080 396,356,400 Rls. 15,240 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 329,940,000 Rls. 12,000 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,210 325,061,165 Rls. 12,155 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 580 305,450,460 Rls. 11,970 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,000 279,600,000 Rls. 10,000 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 250 266,520,000 Rls. 10,000 $
43 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,354 247,188,832 Rls. 9,358 $
44 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,400 236,629,120 Rls. 8,960 $
45 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,627 233,184,308 Rls. 8,427 $
46 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,515 219,655,098 Rls. 8,298 $
47 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 2,500 200,122,500 Rls. 7,500 $
48 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 13,567 196,092,782 Rls. 7,496 $
49 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,150 192,042,880 Rls. 7,432 $
50 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 4,787 175,135,104 Rls. 6,624 $
51 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 600 167,760,000 Rls. 6,000 $
52 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 340 159,667,200 Rls. 5,940 $
53 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 26 لغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 850 156,951,800 Rls. 5,900 $
54 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,270 154,117,458 Rls. 5,562 $
55 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,000 153,006,000 Rls. 6,000 $
56 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08109010 انار تازه 3,115 152,959,726 Rls. 5,729 $
57 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 367 143,084,112 Rls. 5,117 $
58 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 860 141,040,000 Rls. 5,373 $
59 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 880 140,672,000 Rls. 5,471 $
60 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 150 140,259,600 Rls. 5,478 $
61 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,800 138,083,400 Rls. 5,400 $
62 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 135,554,310 Rls. 4,995 $
63 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,073 131,763,136 Rls. 4,938 $
64 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,200 129,024,000 Rls. 4,800 $
65 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 48021000 کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز 2,400 127,689,600 Rls. 4,800 $
66 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 910 100,081,800 Rls. 3,640 $
67 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 338 98,882,826 Rls. 3,717 $
68 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 150 93,953,781 Rls. 3,519 $
69 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 92,206,800 Rls. 3,597 $
70 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,100 91,753,200 Rls. 3,300 $
71 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,110 88,854,390 Rls. 3,330 $
72 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,120 88,206,720 Rls. 3,339 $
73 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 300 76,587,676 Rls. 2,764 $
74 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 600 72,576,000 Rls. 2,700 $
75 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 560 72,290,400 Rls. 2,600 $
76 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 1,890 68,468,968 Rls. 2,552 $
77 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 50 62,165,250 Rls. 2,250 $
78 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3 61,212,600 Rls. 2,293 $
79 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثناي پر براي انباشتن ، كرك) 500 55,608,000 Rls. 2,000 $
80 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 400 54,998,000 Rls. 2,000 $
81 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000 53,760,000 Rls. 2,000 $
82 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 700 52,923,345 Rls. 1,965 $
83 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,240 47,430,000 Rls. 1,860 $
84 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 606 47,352,320 Rls. 1,852 $
85 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 43,272,450 Rls. 1,690 $
86 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,800 41,563,500 Rls. 1,500 $
87 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 200 40,980,800 Rls. 1,600 $
88 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,547 35,025,025 Rls. 1,315 $
89 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 568 35,021,696 Rls. 1,306 $
90 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 36 32,899,671 Rls. 1,230 $
91 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 400 31,861,200 Rls. 1,200 $
92 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 300 31,502,400 Rls. 1,200 $
93 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 912 30,243,000 Rls. 1,186 $
94 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 800 28,388,700 Rls. 1,032 $
95 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 120 27,616,680 Rls. 1,080 $
96 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 70109020 سايرقرا به, بطري,فلاسک... ساخته شده بصورت لوله شيشه اي با ظرفيت اسمي 2.5 ليتريا بيشتر 370 27,145,832 Rls. 1,064 $
97 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 214 26,611,003 Rls. 967 $
98 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 490 26,394,340 Rls. 980 $
99 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 400 25,613,000 Rls. 1,000 $
100 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 380 25,595,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
478,608,327,220 ريال
مجموع کل
17,942,061 دلار