آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,987 40,873,700,545 Rls. 1,532,453 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,410 6,508,730,620 Rls. 255,220 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,000 1,419,209,765 Rls. 55,579 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 250 1,033,756,800 Rls. 38,550 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 390 941,241,600 Rls. 35,100 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 1,620 532,540,000 Rls. 20,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 2,010 297,158,400 Rls. 11,055 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,000 170,062,980 Rls. 6,360 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 310 128,858,122 Rls. 4,963 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 450 66,707,500 Rls. 2,500 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 110 47,308,800 Rls. 1,760 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 90 14,534,272 Rls. 542 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 100 8,064,000 Rls. 300 $
مجموع کل
52,041,873,404 ريال
مجموع کل
1,964,382 دلار
[1]