آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,187 43,050,841,620 Rls. 1,622,340 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,836 4,012,819,253 Rls. 153,772 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 23 1,731,250,265 Rls. 65,039 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,472 1,462,344,936 Rls. 53,607 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,662 1,142,644,050 Rls. 42,242 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 13 910,080,516 Rls. 34,458 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 968 841,671,257 Rls. 31,874 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,675 681,805,687 Rls. 26,517 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 61029000 پالتو،نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار، آنورا ک, بادگيروهمانند,زنانه يادخترا نه کشباف, از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 1,400 602,112,000 Rls. 22,400 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 494,910,000 Rls. 18,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 390 385,867,350 Rls. 15,070 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 500 380,593,800 Rls. 14,290 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 620 188,228,100 Rls. 7,100 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 600 160,098,000 Rls. 6,000 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 151,471,788 Rls. 5,694 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 1,800 148,451,000 Rls. 5,800 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 656 134,339,398 Rls. 4,919 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 240 119,754,000 Rls. 4,500 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 840 100,776,000 Rls. 3,900 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 800 62,106,000 Rls. 2,234 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 610 57,842,064 Rls. 2,196 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 530 54,299,560 Rls. 2,119 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 200 53,760,000 Rls. 2,000 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 277 50,742,054 Rls. 1,914 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 100 37,398,200 Rls. 1,400 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 30 23,051,700 Rls. 900 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 67 7,679,413 Rls. 301 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 79 2,470,670 Rls. 97 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 26 1,630,151 Rls. 64 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08091000 زردآلو ,تازه 27 897,542 Rls. 35 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08094000 آلو و گوجه , تازه 2 48,073 Rls. 2 $
مجموع کل
57,051,984,447 ريال
مجموع کل
2,150,783 دلار
[1]