آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,571 30,327,308,495 Rls. 1,138,267 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 420 17,411,253,600 Rls. 655,200 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,914 6,287,056,021 Rls. 237,256 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 70 2,800,088,450 Rls. 109,150 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 3,185 996,014,184 Rls. 38,220 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 250 780,486,000 Rls. 30,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,790 317,088,637 Rls. 11,617 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 16043100 خاويار 11 246,119,730 Rls. 9,187 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 1,450 215,191,020 Rls. 8,065 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 360 190,972,950 Rls. 7,170 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 814 187,244,520 Rls. 7,010 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 860 91,596,880 Rls. 3,440 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 400 58,017,280 Rls. 2,166 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 670 51,036,000 Rls. 2,000 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 250 31,963,750 Rls. 1,250 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 29 21,171,150 Rls. 770 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 250 20,853,000 Rls. 750 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 100 5,325,400 Rls. 200 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 100 971,280 Rls. 36 $
مجموع کل
60,039,758,347 ريال
مجموع کل
2,261,752 دلار
[1]