آمار کل " صادرات به" کشور (اوگاندا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 6,886 16,135,320,000 Rls. 590,000 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 600 10,296,870,000 Rls. 368,271 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,804 8,471,694,655 Rls. 329,165 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,145 3,355,200,000 Rls. 120,000 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 29391110 كدئين فسفات 20 390,485,800 Rls. 14,200 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,696 272,750,400 Rls. 9,920 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 55,608,000 Rls. 2,000 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوگاندا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 290 14,850,900 Rls. 580 $
مجموع کل
38,992,779,755 ريال
مجموع کل
1,434,136 دلار
[1]