آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,067 44,343,715,240 Rls. 1,631,020 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 26,807 33,305,640,825 Rls. 1,259,217 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 806 33,063,867,120 Rls. 1,231,560 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 572 32,147,164,560 Rls. 1,248,383 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 910 11,895,452,000 Rls. 440,000 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 700 8,865,920,000 Rls. 352,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 16043100 خاويار 94 2,213,687,794 Rls. 81,898 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,350 2,069,510,376 Rls. 79,916 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 827 1,049,109,517 Rls. 40,428 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,197 1,026,284,742 Rls. 38,394 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 585 366,085,350 Rls. 13,530 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 450 312,795,000 Rls. 11,250 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 330 266,636,700 Rls. 9,900 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 378 220,400,969 Rls. 8,599 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 627 200,898,324 Rls. 7,524 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 800 142,994,800 Rls. 5,200 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 342 103,214,364 Rls. 3,764 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 250 93,495,500 Rls. 3,500 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 660 63,071,450 Rls. 2,470 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70109020 سايرقرا به, بطري,فلاسک... ساخته شده بصورت لوله شيشه اي با ظرفيت اسمي 2.5 ليتريا بيشتر 500 54,998,000 Rls. 2,000 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30069200 ضايعات داروسازي (Pharmaceutical) 1,800 43,279,600 Rls. 1,610 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 560 43,029,840 Rls. 1,679 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 180 32,319,600 Rls. 1,200 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 300 30,532,800 Rls. 1,200 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 500 24,745,500 Rls. 900 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 300 23,941,800 Rls. 900 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 250 20,057,250 Rls. 750 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 25 16,666,500 Rls. 623 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 145 14,855,540 Rls. 580 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 110 13,237,785 Rls. 495 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 370 12,545,358 Rls. 453 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 300 11,449,800 Rls. 450 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 58 1,337,150 Rls. 50 $
مجموع کل
172,092,941,154 ريال
مجموع کل
6,481,443 دلار
[1]