آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,759 38,316,578,842 Rls. 1,428,232 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,009 4,766,495,216 Rls. 180,383 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 35 1,467,648,000 Rls. 54,600 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,250 556,667,200 Rls. 20,200 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 20,508 519,075,481 Rls. 20,240 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,630 446,332,536 Rls. 16,668 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,690 330,426,750 Rls. 12,702 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,516 242,842,488 Rls. 8,806 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 7,136 222,985,769 Rls. 8,703 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,313 216,378,646 Rls. 8,327 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 49059900 نقشه جغرا فيائيا زهرنوع, ا زجمله ا طلس, نقشه هاي ديوا ري, چاپ شده, به شکل غيرکتاب 1,200 96,537,600 Rls. 3,600 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300 92,142,000 Rls. 3,600 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 300 91,803,600 Rls. 3,600 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 1,000 51,142,000 Rls. 2,000 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,746 43,387,741 Rls. 1,701 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 3,529 43,371,096 Rls. 1,677 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 500 13,487,000 Rls. 500 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08107000 خرمالوها 811 13,421,549 Rls. 503 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,470 11,993,460 Rls. 470 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08094000 آلو و گوجه , تازه 402 7,586,828 Rls. 289 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08105000 کيوي, تازه 189 3,121,911 Rls. 117 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 62 1,181,340 Rls. 45 $
مجموع کل
47,554,607,053 ريال
مجموع کل
1,776,963 دلار
[1]