آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,500 31,611,060,000 Rls. 1,170,000 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29391110 كدئين فسفات 500 9,319,460,000 Rls. 352,823 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 183 8,579,933,760 Rls. 320,168 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 3,924 5,256,811,600 Rls. 191,600 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 365 3,651,401,600 Rls. 137,090 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,578 1,753,236,375 Rls. 64,450 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29391120 مرفين سولفات 100 1,011,186,000 Rls. 39,600 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 52 792,696,828 Rls. 29,293 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 10 510,000,000 Rls. 20,000 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 11 439,140,679 Rls. 17,149 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,338 333,624,225 Rls. 12,507 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 39 125,142,402 Rls. 4,713 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 28 5,322,400 Rls. 200 $
مجموع کل
63,389,015,869 ريال
مجموع کل
2,359,593 دلار
[1]