آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,344 18,574,981,400 Rls. 702,899 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 71141190 ساير طلاآلات يانقره آلات ازنقره بصورت غير مذكور درجاي ديگر 17 14,308,501,091 Rls. 516,806 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 420 4,610,340,000 Rls. 180,000 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 81 3,323,705,000 Rls. 124,708 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 2,215 2,967,011,868 Rls. 108,491 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 30,064 1,606,875,064 Rls. 60,128 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176930 دربکبازكن تصويري (Video door Phone) 600 1,251,608,247 Rls. 48,881 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176920 پيجر 320 1,229,760,000 Rls. 45,750 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 40,470 1,160,877,000 Rls. 43,500 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 430 854,368,000 Rls. 32,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 4,820 514,645,040 Rls. 19,280 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 473,624,768 Rls. 17,938 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 90 400,110,000 Rls. 15,000 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,119 373,223,199 Rls. 13,531 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 850 362,511,000 Rls. 14,100 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 430 332,865,000 Rls. 13,000 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 135 299,472,000 Rls. 11,744 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,700 289,989,520 Rls. 11,120 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 700 238,768,000 Rls. 8,540 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 295 230,749,280 Rls. 8,480 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 3,390 180,585,300 Rls. 6,780 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 196 168,427,900 Rls. 6,300 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 2,880 151,211,520 Rls. 5,725 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 668 136,651,424 Rls. 5,344 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,210 130,416,705 Rls. 4,995 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 4,000 106,359,199 Rls. 3,879 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85291020 آنتن مخابرا تي 1,200 85,436,800 Rls. 3,200 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 785 83,154,240 Rls. 3,120 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 400 63,037,590 Rls. 2,267 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 175 56,097,300 Rls. 2,100 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 69 53,170,740 Rls. 1,995 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 438 50,262,471 Rls. 1,971 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 03061700 ساير انواع ميگو. 486 49,573,944 Rls. 1,944 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 250 48,930,000 Rls. 1,750 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 66 47,260,500 Rls. 1,711 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 250 33,653,880 Rls. 1,224 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 190 32,849,600 Rls. 1,225 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 750 28,472,760 Rls. 1,112 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 500 21,208,800 Rls. 800 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 155 17,183,600 Rls. 665 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 27101920 روغن صنعتي 300 13,341,500 Rls. 500 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 200 8,341,200 Rls. 300 $
مجموع کل
54,969,612,451 ريال
مجموع کل
2,054,802 دلار
[1]