آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3,854 183,840,080,573 Rls. 6,990,251 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,095 158,883,152,295 Rls. 5,984,928 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,607 65,985,486,724 Rls. 2,473,358 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,378 49,676,276,849 Rls. 1,872,794 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 4,000 6,497,520,000 Rls. 240,000 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 17,677 6,230,086,152 Rls. 223,715 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 600 5,622,784,000 Rls. 217,600 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 250 4,662,428,000 Rls. 177,500 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 3,097 2,363,962,349 Rls. 89,747 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29391990 ساير آلکالوئيدهاي ترياک ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذکور درجاي ديگر 25 1,337,150,000 Rls. 50,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 385 1,116,178,560 Rls. 41,664 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 422 588,193,620 Rls. 21,155 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,350 527,985,574 Rls. 19,774 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 330 270,684,090 Rls. 10,035 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,458 229,326,480 Rls. 8,440 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 38249070 پتاسيم كلا ولانات مخلوط باسايلوئيد 75 213,199,875 Rls. 7,875 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 29335300 آلو باربيتال(INN)، آموباربيتال (INN)، باربيکتال (INN)، بوتال بيکتال(INN)، بوتوباربيتال، سيكلو باربيکتال (INN)، متيل فنوباربيتال (INN)، پنتو باربيتال (INN)، فنوباربيتال(INN)، سكبوتاباربيتال (INN)، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN)؛ املاح اين محصولا 25 29,422,835 Rls. 1,105 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 35 28,315,780 Rls. 1,060 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 350 23,625,245 Rls. 887 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 04090000 عسل طبيعي 700 17,941,700 Rls. 700 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 273 13,166,656 Rls. 491 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 440 11,799,040 Rls. 440 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 180 166,800 Rls. 6 $
مجموع کل
488,168,933,196 ريال
مجموع کل
18,433,525 دلار
[1]