آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,242 24,960,672,392 Rls. 937,991 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 920 8,613,521,000 Rls. 322,200 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 400 8,283,522,000 Rls. 312,000 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90051000 دوربين دوچشمي 157 4,067,842,124 Rls. 149,448 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 286 1,467,025,303 Rls. 56,201 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,949 1,458,204,750 Rls. 56,950 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,233 918,915,395 Rls. 35,750 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 180,600,330 Rls. 6,775 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 2 146,226,150 Rls. 5,490 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 800 88,412,800 Rls. 3,200 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 100 78,756,000 Rls. 2,982 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 65,179,633 Rls. 2,543 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 600 63,904,800 Rls. 2,400 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 90 62,630,400 Rls. 2,240 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 540 21,771,050 Rls. 850 $
مجموع کل
50,477,184,127 ريال
مجموع کل
1,897,020 دلار
[1]